Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2015 2016
Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2013 2014
Analiza zmienności geochemicznej i izotopowej materii organicznej i minerałów w skałach osadowych Karpat - rejon bieszczadzki Krajowy 2009 2010
Analiza zmian zasobów węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2011 Krajowy 2011 2012
Analiza zmian klimatycznych i środowiskowych w kenozoicznym ekosystemie Antarktyki Zachodniej na przykładzie zespołów faun mszywiołowych (eocen i współczesnych) z zastosowaniem badań morfologicznych (SEM) i geochemicznych (mikrosonda elektronowa i jonowa) Krajowy 2015 2018
Analiza wybranych formacji jury dolnej pod kątem ich przydatności do składowania odpadów promieniotwórczych Krajowy 2011 2012
Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego Krajowy 2011 2013
Analiza wpływu składowania odpadów na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego dorzecza Kamiennej Krajowy 2009 2011
Analiza wodonośności zbiorników szczelinowo-porowych na przykładzie zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe) Krajowy 2011 2015
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2017 2018