Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analiza zmian zasobów węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2011 Krajowy 2011 2012
Analiza zmian klimatycznych i środowiskowych w kenozoicznym ekosystemie Antarktyki Zachodniej na przykładzie zespołów faun mszywiołowych (eocen i współczesnych) z zastosowaniem badań morfologicznych (SEM) i geochemicznych (mikrosonda elektronowa i jonowa) Krajowy 2015 2018
Analiza wybranych formacji jury dolnej pod kątem ich przydatności do składowania odpadów promieniotwórczych Krajowy 2011 2012
Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego Krajowy 2011 2013
Analiza wpływu składowania odpadów na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego dorzecza Kamiennej Krajowy 2009 2011
Analiza wodonośności zbiorników szczelinowo-porowych na przykładzie zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe) Krajowy 2011 2015
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2017 2018
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2019 2020
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski Krajowy 2021 2023
Analiza strukturalna sigmoidy przemyskiej w oparciu o teledetekcję i badania terenowe Krajowy 2005 2011