Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rozpoznanie i wizualizacja budowy geologicznej Zatoki Pomorskiej dla potrzeb gospodarowania zasobami naturalnymi Krajowy 2009 2013
Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław) Krajowy 2010 2012
Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony Krajowy 2008 2010
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach Krajowy 2008 2015
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania Krajowy 2008 2012
Opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych Krajowy 2009 2010
Określenie zasad poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu Krajowy 2009 2009
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Krajowy 2008 2010
Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Krajowy 2009 2010
Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych Krajowy 2007 2010