Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych Międzynarodowy 2009 2010
Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry) Krajowy 2008 2010
Model dynamiki wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie poziomu wodonośnego triasu środkowego i dolnego w rejonie Myszków Zawiercie Krajowy 2009 2010
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w iłach poznańskich w aspekcie ich potencjalnych emisji do środowiska Krajowy 2009 2010
Paleozoiczne piętro regionu krakowskiego jako potencjalny zbiornik CO2 dla technologii CCS Krajowy 2008 2010
Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN) Krajowy 2008 2010
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Krajowy 2008 2010
Anomalia Mławy - geologiczna interpretacja materiału z głębokich otworów wiertniczych Gradzanowo 2, Konopki Wielkie 1, Ciechanów 1, Płońsk 2 (północna Polska) Krajowy 2009 2010