Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
Ogólnoeuropejska infrastruktura zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu - Geo-Seas Międzynarodowy 2009 2012
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - Zarządzanie Wodami Transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy Międzynarodowy 2011 2012
Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej Międzynarodowy 2009 2010
Interoperacyjność przestrzennych danych geologicznych - współpraca międzynarodowa z Ukraińską Służbą Geologiczną w ramach inicjatywy OneGeology Międzynarodowy 2009 2011
Studium paleomagnetyczne i sedymentologiczne osadów miocenu zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski Międzynarodowy 2010 2011
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich European Marine Observation and Data Network / EMODNET Międzynarodowy 2009 2012
Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych Międzynarodowy 2009 2013
Projekt współpracy ukierunkowany na rozwój systemu GMES dla monitorowania i przewidywania zagrożeń powodowanych przez subsydencję na obszarach wybrzeży mórz europejskich SubCoast Międzynarodowy 2010 2013
Geostrada Sudecka - wykonanie przewodników geologiczno-turystycznych Międzynarodowy 2010 2013