Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Geochemiczna i geochronologiczna korelacja prekambryjskich kompleksów anortozytowo-granitowych (rapakiwi) na Ukrainie i w Polsce, pochodzenie związanej z nimi mineralizacji Fe -Ti-apatytowej Międzynarodowy 2010 2011
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
Ogólnoeuropejska infrastruktura zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu - Geo-Seas Międzynarodowy 2009 2012
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - Zarządzanie Wodami Transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy Międzynarodowy 2011 2012
Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej Międzynarodowy 2009 2010
Interoperacyjność przestrzennych danych geologicznych - współpraca międzynarodowa z Ukraińską Służbą Geologiczną w ramach inicjatywy OneGeology Międzynarodowy 2009 2011
Studium paleomagnetyczne i sedymentologiczne osadów miocenu zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski Międzynarodowy 2010 2011
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich European Marine Observation and Data Network / EMODNET Międzynarodowy 2009 2012