Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Model palinofacjalny sekwencji dolnokredowej centralnej części basenu polskiego Krajowy 2009 2011
Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego Krajowy 2009 2010
Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego Krajowy 2007 2010
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski Krajowy 2006 2010
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010
Prekambr pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (przygotowanie publikacji i mapy w skali 1 , 500 000) Krajowy 2009 2010
Anomalia Mławy - geologiczna interpretacja materiału z głębokich otworów wiertniczych Gradzanowo 2, Konopki Wielkie 1, Ciechanów 1, Płońsk 2 (północna Polska) Krajowy 2009 2010
Interoperacyjność przestrzennych danych geologicznych - współpraca międzynarodowa z Ukraińską Służbą Geologiczną w ramach inicjatywy OneGeology Międzynarodowy 2009 2011
Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000 Krajowy 2009 2010
Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej Międzynarodowy 2009 2010