Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Monitoring geodynamiczny Polski etap IV Krajowy 2022 2024
Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe Krajowy 2022 2025
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do powołania i funkcjonowania Narodowego Komitetu ds. Geoparków (w tym dotyczących Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP)) jako kontynuacja prac nad opracowaniem narodowego programu ochrony dziedzictwa geologicznego w zakresie funkcjonowania geoparków w Polsce Krajowy 2022 2022
Weryfikacja danych dotyczących udokumentowanych złóż kopalin zawartych w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS w oparciu o informacje będące w posiadaniu administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Krajowy 2022 2024
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe) Krajowy 2022 2026
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną Krajowy 2022 2024
Zakup skanera wielkoformatowego Krajowy 2022 2022
Regionalna analiza wybranych struktur geologicznych w celu uzyskania synergii w poszukiwaniach złóż węglowodorów, wykorzystaniu energii geotermalnej, podziemnym magazynowaniu substancji i składowaniu CO2 w górotworze – etap I: kwerenda danych oraz przygotowanie bazy otworowej północno-zachodniej części Niżu Polskiego Krajowy 2022 2022
Wykonanie dwóch projektów robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na wskazanych lokalizacjach w północnej części Polski Krajowy 2022 2022
Wielozadaniowy pojazd specjalny Centrum Geozagrożeń – Etap II: sudium wykonalności Krajowy 2022 2022