Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Realizacja mapy geologicznej w skali 1 , 50 000 dla polsko-niemieckiego pogranicza, arkusz Eisenhűttenstadt/Cybinka (współpraca PIG Oddział Dolnośląski i LBGR Brandenburg), etap II - przygotowanie materiałów autorskich do publikacji Krajowy 2010 2012
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - Zarządzanie Wodami Transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy Międzynarodowy 2011 2012
Ogólnoeuropejska infrastruktura zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu - Geo-Seas Międzynarodowy 2009 2012
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Geochemiczna i geochronologiczna korelacja prekambryjskich kompleksów anortozytowo-granitowych (rapakiwi) na Ukrainie i w Polsce, pochodzenie związanej z nimi mineralizacji Fe -Ti-apatytowej Międzynarodowy 2010 2011
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych Międzynarodowy 2009 2010
Paleoklimatyczne i paleooceanograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji, integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych - POLONIUM Międzynarodowy 2010 2011