Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych Krajowy 2009 2010
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania Krajowy 2008 2012
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach Krajowy 2008 2015
Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony Krajowy 2008 2010
Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław) Krajowy 2010 2012
Rozpoznanie i wizualizacja budowy geologicznej Zatoki Pomorskiej dla potrzeb gospodarowania zasobami naturalnymi Krajowy 2009 2013
Opracowanie modelu budowy geologicznej podłoża pokrywy osadowej polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Krajowy 2010 2013
Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce Krajowy 2010 2013
Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN) Krajowy 2008 2010
Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1 , 200 000, wydanie A i B - etap II, arkusze, Świdwin, Elbląg, Częstochowa, Leszno, Łuków, Warszawa Wschód, Sandomierz, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Grudziądz Krajowy 2009 2011