Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Przeliczenie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zasobów Krajowy 2009 2010
Zbadanie możliwości występowania mineralizacji Au-Pt-Pd w utworach czerwonego spągowca w zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Krajowy 2009 2010
Nowelizacja stratygrafii syluru brzeżnej części kratonu wschodnioeuropejskiego (obszar Lubelszczyzny i Podlasia) Krajowy 2009 2011
Rozpoznanie wodonośnych struktur kopalnych w północnej części Niżu Polskiego Krajowy 2009 2011
Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych Krajowy 2008 2011
Korelacja palinostratygraficzna utworów późnego neogenu na Niżu Polskim Krajowy 2009 2011
Projekt prac geologicznych dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Koszalin Krajowy 2010 2011
Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie w obrębie JCWPd nr 128 w regionie górnej Odry Krajowy 2009 2011
Geochemiczna i geochronologiczna korelacja prekambryjskich kompleksów anortozytowo-granitowych (rapakiwi) na Ukrainie i w Polsce, pochodzenie związanej z nimi mineralizacji Fe -Ti-apatytowej Międzynarodowy 2010 2011
Paleoklimatyczne i paleooceanograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji, integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych - POLONIUM Międzynarodowy 2010 2011