Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wykształcenie litofacjalne i skład petrograficzny utworów najstarszego wizenu basenu lubelskiego w świetle stratygrafii sekwencji Krajowy 2013 2015
Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny Krajowy 2007 2010
Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce Krajowy 2011 2014
Wykorzystanie techniki ICP-MS dla zbadania zmienności zawartości pierwiastków ziem rzadkich w próbkach wód podziemnych z monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzonego w latach 2012 i 2013 Krajowy 2013 2014
Wykorzystanie płytkiej geofizyki w badaniach kartografii geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-środowiskowej i geologii inżynierskiej Krajowy 2011 2013
Wykorzystanie kopalnych okrzemek w rekonstrukcji zmian zasolenia powierzchniowych wód wybranych akwenów Bałtyku przy zastosowaniu metod funkcji transferowej (IKM oraz ANN) Krajowy 2012 2013
Wykonanie sześciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Walim, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda, Szalejów Górny, Jeleniów i Pasterska Górka Krajowy 2020 2023
Wykonanie szczegółowego zdjęcia grawimetrycznego i magnetycznego obszaru na NW od otworu Cianowice-2 (na N od Krakowa) w celu zlokalizowania hipotetycznej intruzji granitoidowej, będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej Krajowy 2016 2017
Wykonanie siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000: Kielce A, Kielce B, Kielce C, Łagów A, Łagów B, Łagów C i Łagów D Krajowy 2021 2026
Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni Krajowy 2013 2019