springer_logo

Biblioteka Geologiczna informuje:

 

 

program Springer Open Choice/Open Access jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach umowy na narodową licencję akademicką na czasopisma Springer w latach 2010-2012.

Program Springer Open Choice/Open Access w Polsce umożliwia pracownikom i studentom afiliowanym przy wszystkich polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) w ramach programu Springer Open Choice.

Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją tzw. Creative Commons (patrz link). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

Wymogi i instrukcja korzystania z opcji Springer Open Access przez polskich autorów:

Prowadzony przez wydawnictwo Springer program Springer Open Choice umożliwia autorom wybór publikacji na zasadach tradycyjnych lub na zasadzie Open Access. Opcja Open Access jest dostępna w przypadku artykułów zaakceptowanych do publikacji w jednym z czasopism, które pozwalają na tę formę publikacji (patrz lista czasopism Springer objętych programem Open Choice). Opcja Open Access może być wybrana przez autora po otrzymaniu zawiadomienia z wydawnictwa, że artykuł został skierowany do produkcyjnej fazy jego publikacji. Open Access nie może być zastosowany do artykułów, które zostały już opublikowane.

Opcja Springer Open Access dla polskich autorów jest finansowana w 100% centralnie przez MNiSW w ramach umowy Springer/ICM. Może ona być stosowana dla każdego nowo publikowanego artykułu, w którym autor wskazany do korespondencji, czyli zarazem osoba kontaktująca się z wydawnictwem, posiada afiliację w polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej. Afiliacja ta musi być zadeklarowana w momencie wyboru opcji (patrz str. 4 prezentacji) i powinna być zgodna z adresem autora korespondencyjnego w nagłówku artykułu. Dotyczy to także artykułów, których współautorami są osoby z afiliacją spoza Polski.

Informacja o programie Springer Open Choice dla Polski została opublikowana na serwerze wydawcy pod adresem www.springer.com/Polishauthors. W przypadku problemów w wyborze opcji Open Access autorzy mogą korzystać z pomocy wydawnictwa poprzez stronę www.springer.com/authors, jak również kierować wszelkie pytania bezpośrednio do wydawcy wypełniając formularz kontaktowy. Sposób korzystania z opcji Open Access przez autora jest pokazany w prezentacji Open Access articles at Springer przygotowanej w wersji dla Polski przez wydawnictwo Springer we współpracy z ICM. Na poszczególnych stronach broszury pokazane są:

  • Strona 2: email wysyłany przez wydawnictwo do autora po akceptacji artykułu z zawiadomieniem o uruchomieniu fazy produkcyjnej. Należy wybrać link wskazany w emailu.
  • Strona 3: strona na serwerze wydawnictwa, na której autor dokonuje wyboru opcji publikacji (dotyczy czasopism objętych programem Springer Open Choice). Należy wybrać opcję „Please indicate if you would like to publish your article as open access…”.
  • Strona 4: po wyborze opcji Open Access na poprzedniej stronie, autor proszony jest o wybranie swojej afiliacji. Autorzy polscy powinni przejść do rubryki „Special affiliation” i wybrać z listy (zawierającej instytucje, lub w przypadku Polski cały kraj, z którymi Springer ma podpisaną umowę na centralne finansowanie Open Access) pozycję „Poland – Any academic institution based in Poland”.
  • Strona 5: informacja dla autora, że wybrana została opcja publikacji Open Access dla polskich instytucji, której koszt ponosi MNiSW.
  • Strona 6: strona tytułowa przykładowego artykułu Open Access.
  • Strony 7-9: widok rekordu artykułu Open Access na serwerze SpringerLink (stara i nowa wersja serwera) oraz logo repozytoriów PubMed Central.

 

Opracowanie: Paweł Grochowski
ICM Uniwersytet Warszawski