XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski nt. Plejstocen Gór Świętokrzyskich

Download as iCal file
Hits : 1509
From Monday, 03 September 2018
To Friday, 07 September 2018
Location 
Huta Szklana k. Bielin
Contact 
Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Konferencja pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Prof. dr hab. Jacka Semaniaka.


Zgodnie z tradycją konferencji, w pierwszych dwóch dniach przedstawione zostaną referaty i  postery uczestników dotyczące stratygrafii plejstocenu Polski oraz referaty wprowadzające poruszające zagadnienia regionalne. W trakcie kolejnych dni, podczas planowanych sesji terenowych, zaprezentujemy Państwu wybrane problemy plejstocenu Gór Świętokrzyskich, rozważane na tle paleogeografii czwartorzędu regionu świętokrzyskiego.


Góry Świętokrzyskie wyróżnia nie tylko złożona budowa geologiczna podłoża paleozoicznego i poligeniczna rzeźba strukturalna, ale również „…inny typ rozwoju czwartorzędu, zdecydowanie odmienny od niżowego, a zbliżony do tego typu jego wykształcenia, który formował się w warunkach średnio wysokich obszarów górskich” (Różycki 1972, s. 67). Dlatego też, w trakcie sesji terenowych będą prezentowane następujące grupy problemów:

  • rola rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich w przebiegu glacjacji i jej wpływ na przestrzenne zróżnicowanie litofacjalne osadów,

  • możliwości zapisu w formach rzeźby i osadach Gór Świętokrzyskich cech środowisk peryglacjalnego, proglacjalnego i paraglacjalnego,

  • uszczegółowienie i weryfikacja regionalnych ustaleń litostratygraficznych oraz chronostratygraficznych osadów różnych środowisk sedymentacyjnych,

  • dobór i możliwości interpretacyjne metod badań osadów czwartorzędowych strefy wyżyn i gór,
  • ochrona georóżnorodności regionu świętokrzyskiego, w tym ochrona stanowisk osadów czwartorzędowych,

  • regionalne warunki geologiczno-inżynierskie.

 
pdf KOMUNIKAT 3
(829 KB)

document Transport - zgłoszenie
(13 KB)


WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  • Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach
  • Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk


KONTAKT

mgr inż. Iwona Wolińska
Instytut Geografii UJK w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 41 349-64-23

dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STRONA WYDARZENIA

stratygrafia2018.ujk.edu.pl