Kongres Surowcowy

Download as iCal file
Hits : 1048
From Tuesday, 20 November 2018 -  10:00
To Friday, 23 November 2018 -  1:30
Location 
Rytro koło Nowego Sącza

Kongres Surowcowy odbywa się pod patronatem Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Contact 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Od ponad dwóch lat trwają prace nad Polityką Surowcową Państwa, koordynowane przez specjalnie powołanego Pełnomocnika Rządu. W listopadzie 2017 r. zaprezentowano projekt tej Polityki, określający jej przedmiot, cele oraz filary. Prowadzone obecnie konsultacje projektu mają przyczynić się do wypracowania ostatecznego, szczegółowego planu działań na rzecz wdrażania Polityki Surowcowej Państwa, ich ram instytucjonalnych oraz źródeł finansowania.

Przedstawiciele Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego czynnie uczestniczą w pracach mających na celu przygotowanie i wdrożenie Polityki Surowcowej Państwa. Jednym z możliwych sposobów wsparcia tych działań jest prezentacja związanych z Polityką zagadnień na cyklicznych konferencjach bliskich tej tematyce, a mianowicie:

 • AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI (ORGANIZOWANEJ PRZEZ INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN)

 • ZŁOŻA KOPALIN – AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH (ORGANIZOWANEJ PRZEZ PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PIB)

W świetle powyższych uwarunkowań, biorąc pod uwagę także dodatkową okoliczność, jaką jest zainicjowanie obchodów Stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego, obydwie instytucje postanowiły podjąć się wspólnej organizacji Kongresu Surowcowego składającego się z dwóch powyższych konferencji. Ma to na celu umożliwienie – zainteresowanym tą tematyką przedstawicielom instytucji badawczych, podmiotów gospodarczych oraz organów rządowych i samorządowych – wymiany poglądów na temat kilku kluczowych filarów Polityki Surowcowej Państwa, która jesienią tego roku ma przejść z etapu konsultacji do etapu implementacji.

Honorowym gościem Kongresu będzie Slavko Solar – Sekretarz Generalny EuroGeoSurveys, który wygłosi referat wprowadzający dotyczący polityki surowcowej Unii Europejskiej.

Planowany zakres tematyczny Kongresu będzie ściśle związany z zagadnieniami poruszanymi dotychczas w ramach dwóch wymienionych konferencji, a także z większością filarów Polityki Surowcowej Państwa, tj.:

 • Filar I. Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne
 • Filar II. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi
 • Filar III. Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja
 • Filar IV. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa
 • Filar V. Uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa
 • Filar VI. Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych
 • Filar IX. Usprawnienie systemu podatków i danin

Organizatorzy Kongresu Surowcowego wyrażają nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z żywym zainteresowaniem środowisk związanych z gospodarką surowcami mineralnymi, a także geologią i górnictwem w Polsce.

  pdf Drugi Komunikat (890 KB)

Zapraszamy do Rytra!

28. KONFERENCJA: AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI

Coroczne konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” odbywają się od 1990 roku. Od ponad dwudziestu lat obejmowane są patronatem Głównego Geologa Kraju, a w ostatnim czasie także Ministra Energii. Tematyka konferencji dotyczy szerokiego spektrum zagadnień (geologicznych, górniczych, prawnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych) związanych z gospodarką surowcami mineralnymi. Od lat ważnym jej elementem jest otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Uczestnikom wywodzącym się ze środowisk rządowych i samorządowych, akademickich i gospodarczych udział w konferencji daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, owocując interesującymi przemyśleniami i wnioskami prowadzącymi do korzystnych rozwiązań w sferze gospodarki surowcowej.

PROPONOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

 • Prawo geologiczne i górnicze – kierunki zmian w kontekście wdrażania Polityki Surowcowej Państwa
 • Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne i prognozy jego rozwoju
 • Tendencje zmian w gospodarce surowcami mineralnymi w kraju i na świecie
 • Bezpieczeństwo surowcowe Polski
 • Surowce strategiczne i krytyczne
 • Złoża kopalin o znaczeniu publicznym
 • Ochrona zasobów złóż kopalin – idea a rzeczywistość
 • Uwarunkowania środowiskowe i planistyczne dostępności złóż kopalin
 • Wystarczalność zasobów kopalin w kontekście zmian krajowego popytu
 • Zrównoważony rozwój krajowego przemysłu surowcowego
 • Znaczenie źródeł odpadowych w zaspokojeniu potrzeb surowcowych
 • Edukacja w ramach Polityki Surowcowej Państwa
 • Wycena złóż kopalin w warunkach polskich
 • Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych w przemyśle surowcowym
 • Europejskie projekty surowcowe

PUBLIKACJA WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy konferencji otrzymają zbiór abstraktów (streszczeń) oraz numer Zeszytów Naukowych IGSMiE PAN (lista B MNiSW, liczba punktów 9). Artykuły do Zeszytów Naukowych IGSMiE PAN (o objętości do 16 stron) prosimy przesyłać do 21 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., z potwierdzeniem wniesienia opłaty. Artykuły, przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów (www.min pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/zeszyty-naukowe-instytutu-surowcami-mineralnymi-i-energia-pan), po akceptacji Komitetu Naukowego podlegać będą standardowej procedurze recenzowania.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ (Przewodniczący) – IGSMiE PAN
 • dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN
 • dr inż. Wojciech GLAPA – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ewa LEWICKA – IGSMiE PAN
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – IGSMiE PAN
 • prof. dr hab. inż. Andrzej PAULO – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz RATAJCZAK – IGSMiE PAN
 • mgr inż. Tadeusz SMAKOWSKI – IGSMiE PAN
 • prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
 • dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
 • prof. dr hab. inż. Piotr WYSZOMIRSKI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Akademia Górniczo-Hutnicza

5. KONFERENCJA: ZŁOŻA KOPALIN – AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH
I DOKUMENTACYJNYCH

Problematyka poszukiwania i dokumentowania złóż kopalin od powstania Państwowego Instytutu Geologicznego stanowi jeden z najważniejszych obszarów działania instytutu. Efektem tych prac były odkrycia (zarówno przed, jak i po II wojnie światowej) najważniejszych złóż kopalin w Polsce (m.in. rud miedzi, rud cynku i ołowiu, rud żelaza, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, rud molibdenu, surowców energetycznych). W obszarze złożowym zaangażowani są zarówno pracownicy pionu naukowo-badawczego, jak i pionu służby geologicznej. Do udziału w Kongresie i wygłoszenia referatu zaproszono m. in. dr Holly Stein (Colorado State University)- Aplikacja metod izotopowych Re-Os w badaniach rud złóż metali i węglowodorów. V Konferencja będzie okazją do podsumowania efektów prac badawczych, zarówno w obszarze geologii złożowej, ale także geologii gospodarczej czy metodyce dokumentowania złóż kopalin. Przedstawiony zostanie dorobek naukowy pracowników PIG i geologicznych środowisk naukowych i zawodowych w Polsce.

PROPONOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

 • Metodyka poszukiwań i dokumentowania złóż kopalin
 • Kopaliny morskie i oceaniczne
 • Geotermia
 • Kartografia złożowa
 • Badania izotopowe w geologii złożowej
 • Surowce mineralne w architekturze i sztuce
 • Prognozy surowcowe i kopaliny perspektywiczne
 • Pierwiastki śladowe i ziem rzadkich dla nowoczesnych technologii
 • Geologiczne podstawy dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
 • Historia badań złożowych w Polsce
 • Badania geologiczno-złożowe w Polsce i na świecie
 • Geologia środowiskowa
 • Geochemia poszukiwawcza

PUBLIKACJA WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy konferencji otrzymają zbiór abstraktów (streszczeń) oraz numer Biuletynu PIG (lista B MNiSW, liczba punktów 12). Artykuły do Biuletynu PIG należy przesłać do 15 lipca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Artykuły, przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów (https://biuletynpig.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS), po akceptacji Komitetu Naukowego podlegać będą standardowej procedurze recenzowania.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny  -PIB – przewodniczący
 • dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG - PIB – wiceprzewodniczący
 • dr Karol Zglinicki – sekretarz
 • dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof. PIG - PIB
 • prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 • dr hab. Stanisław Wołkowicz prof. PIG- PIB
 • dr hab. Grzegorz Czapowski prof.PIG-PIB
 • dr Magdalena Pańczyk-Nawrocka

MIEJSCE KONGRESU

Kongres odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2018 r. w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze k. Nowego Sącza, tel. (018) 446 90 31, www.perlapoludnia.pl. Hotel dysponuje m.in. pełnowymiarowym krytym basenem, strefą SPA i Wellness, sauną, solarium, salą fitness, grotą solną, bilardem, bezpłatnym parkingiem dozorowanym.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, imprezy towarzyszące. Rejestracja będzie prowadzona do dnia 6 listopada 2018 r. Po tej dacie możliwa możliwość rejestracji będzie zależna od dostępności miejsc noclegowych. Ewentualna rezygnacja z udziału w konferencji oraz zwrot wcześniej wniesionej opłaty (w uzasadnionych przypadkach) będą możliwe do dnia 6 listopada 2018 r., po potrąceniu kosztów organizacyjnych w wysokości 200 zł. Opłata dotyczy udziału od obiadu pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia uczestnictwa w Kongresie. Przewidziano też dopłaty do pokoju 1-osobowego, opłaty za pobyt osoby towarzyszącej, opłaty za pobyt kierowcy.

Pragnąc zachęcić do udziału w Konferencji szerszą reprezentację środowisk naukowych (w tym doktorantów) oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przewidujemy dla tej grupy uczestników obniżenie opłaty kongresowej. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Sekretariatem Kongresu.

Wpłaty prosimy przesyłać na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 z adnotacją: „Kongres surowcowy + nazwisko uczestnika”.

Istnieje również możliwość odpłatnej prezentacji firm, ich wyrobów i usług w formie reklamy w materiałach konferencyjnych, prezentacji podczas obrad Kongresu, stanowiska wystawowego. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Sekretariatem Kongresu.

oplaty ks rytro

WAŻNE DATY

wazne daty ks

KORESPONDENCJĘ DOTYCZĄCĄ KONGRESU PROSIMY KIEROWAĆ:

Drogą pocztową na adres:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
z dopiskiem: „Kongres Surowcowy”

Drogą mailową na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji:

https://min-pan.krakow.pl/konferencje/kongres_surowcowy

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Jarosław Szlugaj – tel. 12 617 16 17
 • Katarzyna Guzik – tel. 12 617 16 46
 • Karol Zglinicki – tel. 22 45 92 215

Zobacz: pdf KOMUNIKAT 1 (6.64 MB)