Kongres Surowcowy

Download as iCal file
Hits : 1563
From Tuesday, 20 November 2018 -  10:00
To Friday, 23 November 2018 -  1:30
Location 
Rytro koło Nowego Sącza

Kongres Surowcowy odbywa się pod patronatem Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Contact 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Partnerem Kongresu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. znak2018 bez rgb

Partner główny Kongresu Surowcowego: JSW SA

Od ponad dwóch lat trwają prace nad Polityką Surowcową Państwa, koordynowane przez specjalnie powołanego Pełnomocnika Rządu. W listopadzie 2017 r. zaprezentowano projekt tej Polityki, określający jej przedmiot, cele oraz filary. Prowadzone obecnie konsultacje projektu mają przyczynić się do wypracowania ostatecznego, szczegółowego planu działań na rzecz wdrażania Polityki Surowcowej Państwa, ich ram instytucjonalnych oraz źródeł finansowania.

Przedstawiciele Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego czynnie uczestniczą w pracach mających na celu przygotowanie i wdrożenie Polityki Surowcowej Państwa. Jednym z możliwych sposobów wsparcia tych działań jest prezentacja związanych z Polityką zagadnień na cyklicznych konferencjach bliskich tej tematyce, a mianowicie:

 • AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI (ORGANIZOWANEJ PRZEZ INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN)

 • ZŁOŻA KOPALIN – AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH (ORGANIZOWANEJ PRZEZ PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PIB)

W świetle powyższych uwarunkowań, biorąc pod uwagę także dodatkową okoliczność, jaką jest zainicjowanie obchodów Stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego, obydwie instytucje postanowiły podjąć się wspólnej organizacji Kongresu Surowcowego składającego się z dwóch powyższych konferencji. Ma to na celu umożliwienie – zainteresowanym tą tematyką przedstawicielom instytucji badawczych, podmiotów gospodarczych oraz organów rządowych i samorządowych – wymiany poglądów na temat kilku kluczowych filarów Polityki Surowcowej Państwa, która jesienią tego roku ma przejść z etapu konsultacji do etapu implementacji.

Honorowym gościem Kongresu będzie Slavko Solar – Sekretarz Generalny EuroGeoSurveys, który wygłosi referat wprowadzający dotyczący polityki surowcowej Unii Europejskiej.

Planowany zakres tematyczny Kongresu będzie ściśle związany z zagadnieniami poruszanymi dotychczas w ramach dwóch wymienionych konferencji, a także z większością filarów Polityki Surowcowej Państwa, tj.:

 • Filar I. Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne
 • Filar II. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi
 • Filar III. Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja
 • Filar IV. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa
 • Filar V. Uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa
 • Filar VI. Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych
 • Filar IX. Usprawnienie systemu podatków i danin

Organizatorzy Kongresu Surowcowego wyrażają nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z żywym zainteresowaniem środowisk związanych z gospodarką surowcami mineralnymi, a także geologią i górnictwem w Polsce.

pdf Trzeci Komunikat (1.97 MB)

 

Zapraszamy do Rytra!

XXVIII KONFERENCJA: AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI

Coroczne konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” odbywają się od 1990 roku. Od ponad dwudziestu lat obejmowane są patronatem Głównego Geologa Kraju, a w ostatnim czasie także Ministra Energii. Tematyka konferencji dotyczy szerokiego spektrum zagadnień (geologicznych, górniczych, prawnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych) związanych z gospodarką surowcami mineralnymi. Od lat ważnym jej elementem jest otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Uczestnikom wywodzącym się ze środowisk rządowych i samorządowych, akademickich i gospodarczych udział w konferencji daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, owocując interesującymi przemyśleniami i wnioskami prowadzącymi do korzystnych rozwiązań w sferze gospodarki surowcowej.

PUBLIKACJA WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy konferencji otrzymają zbiór rozszerzonych streszczeń oraz numer Zeszytów Naukowych IGSMiE PAN (lista B MNiSW, liczba punktów 9).

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ (Przewodniczący) – IGSMiE PAN
 • dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN
 • dr inż. Wojciech GLAPA – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ewa LEWICKA – IGSMiE PAN
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – IGSMiE PAN
 • prof. dr hab. inż. Andrzej PAULO – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz RATAJCZAK – IGSMiE PAN
 • mgr inż. Tadeusz SMAKOWSKI – IGSMiE PAN
 • prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
 • dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
 • prof. dr hab. inż. Piotr WYSZOMIRSKI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Akademia Górniczo-Hutnicza

V KONFERENCJA: ZŁOŻA KOPALIN – AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH

Problematyka poszukiwania i dokumentowania złóż kopalin od powstania Państwowego Instytutu Geologicznego stanowi jeden z najważniejszych obszarów działania instytutu. Efektem tych prac były odkrycia (zarówno przed, jak i po II wojnie światowej) najważniejszych złóż kopalin w Polsce (m.in. rud miedzi, rud cynku i ołowiu, rud żelaza, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, rud molibdenu, surowców energetycznych). W obszarze złożowym zaangażowani są zarówno pracownicy pionu naukowo-badawczego, jak i pionu służby geologicznej. Do udziału w Kongresie i wygłoszenia referatu zaproszono m. in. dr Holly Stein (Colorado State University)- Aplikacja metod izotopowych Re-Os w badaniach rud złóż metali i węglowodorów. V Konferencja będzie okazją do podsumowania efektów prac badawczych, zarówno w obszarze geologii złożowej, ale także geologii gospodarczej czy metodyce dokumentowania złóż kopalin. Przedstawiony zostanie dorobek naukowy pracowników PIG i geologicznych środowisk naukowych i zawodowych w Polsce.

PUBLIKACJA WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy konferencji otrzymają zbiór rozszerzonych streszczeń oraz numer Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego (lista B MNiSW, liczba punktów 12).

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny  - PIB – przewodniczący
 • dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG - PIB – wiceprzewodniczący
 • dr Karol Zglinicki – sekretarz
 • dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof. PIG - PIB
 • prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 • dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. PIG- PIB
 • dr hab. Grzegorz Czapowski, prof.PIG-PIB
 • dr Magdalena Pańczyk-Nawrocka

MIEJSCE KONGRESU

Kongres odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2018 r. w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze k. Nowego Sącza, tel. (018) 446 90 31, www.perlapoludnia.pl. Hotel dysponuje m.in. pełnowymiarowym krytym basenem, strefą SPA i Wellness, sauną, solarium, salą fitness, grotą solną, bilardem, bezpłatnym parkingiem dozorowanym.

PROGRAM KONGRESU SUROWCOWEGO

Wtorek 20.11.2018 r.

 • od 10.00   Rejestracja uczestników Kongresu
 • od 12.30   Obiad
 • 14.00        OTWARCIE KONGRESU

14.15-16.10 SESJA OTWIERAJĄCA

POLITYKA SUROWCOWA EUROPY I POLSKI – prowadzący: Krzysztof Galos

 • M.O. Jędrysek (Główny Geolog Kraju) – Polityka Surowcowa Państwa – stan obecny
 • S. Šolar (Sekretarz Generalny EuroGeoSurveys), J. Vidovic (EuroGeoSurveys) – Polityka surowcowa Unii Europejskiej
 •  K. Szamałek (Uniwersytet Warszawski) – Ewolucja polskiej polityki surowcowej w latach 1935-2018
 •  S. Wołkowicz (PIG-PIB) – Geologia w projekcie polityki surowcowej państwa
 • J. Hannah, H. Stein (Colorado State University, University of Oslo) – Aplikacja metod izotopowych Re-Os w badaniach złóż metali i węglowodorów

16.10-16.30 Przerwa kawowa

16.30-18.30 SESJA II

Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi: Otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN – prowadzący: Marek Nieć

 • J. Stefanowicz (Juris Sp. z o.o.) – Ochrona obszarów prognostycznych złóż perspektywicznych w świetle nowych regulacji zintegrowanego zarządzania przestrzenią
 • M. Ptak (Politechnika Wrocławska, OUG Wrocław), Z. Kasztelewicz (AGH) – Zabezpieczenie złóż kopalin a Polityka Surowcowa Państwa
 • A. Lipiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Częstochowa) – Ochrona złóż kopalin w związku z niektórymi ułatwieniami dla budownictwa mieszkaniowego
 • M. Wiland (BU Ecoland) – Potencjalne konsekwencje dla górnictwa wynikające z wejścia w życie ustawy ułatwiającej przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych
 • J. Belzyt (Uniwersytet Gdański), J. Badera (Uniwersytet Śląski) – Inny/obcy a konflikt – fenomen wzajemnych zależności
 • B. Radwanek-Bąk (PIG-PIB) – Problemy społecznej akceptacji działalności górniczej w krajach Unii Europejskiej oraz ścieżki ich minimalizacji

19.30 Kolacja regionalna

Środa 21.11.2018 r.

od 7.30 Śniadanie
od 8:00 Rejestracja uczestników Kongresu

9.00-10.50 SESJA III

Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi – prowadzący: Stanisław Wołkowicz

 • S. Speczik, K. Capik (Mozów Copper Sp. z o.o.) – Podatek od wydobycia miedzi i srebra – wpływ na nowe inwestycje
 • K. Zieliński (Mozów Copper Sp. z o.o.), J. Wierchowiec (Uniwersytet Warszawski) – Miedzionośność ekwiwalentna mineralizacji polimetalicznej Cu, Ag, Zn, Pb na monoklinie przedsudeckiej na przykładzie obszaru perspektywicznego „Sulmierzyce-Odolanów”
 • S.Z. Mikulski, S. Oszczepalski, K. Sadłowska, A. Chmielewski, R. Małek (PIG-PIB) – Występowanie pierwiastków towarzyszących i krytycznych w wybranych i udokumentowanych złożach rud Cu-Ag, Zn-Pb, Fe-Ti-V, Mo-W-Cu, Sn, Au-As i Ni w Polsce
 • K. Szamałek, S. Uścinowicz, K. Zglinicki (PIG-PIB) – Pierwiastki ziem rzadkich w konkrecjach Fe-Mn z południowego Bałtyku – badania wstępne
 • A. Paulo (AGH), S. Wołkowicz (PIG-PIB) – Blue mining na Atlantyku: realna potrzeba czy potrzeba realizmu
 • M. Krzak (AGH), P. Panajew (KGHM Polska Miedź S.A.) – Rozmyty opis złoża rud jako narzędzie wsparcia w jego rozpoznaniu eksploatacyjnym

10.50-11.10 Przerwa kawowa

11.10-13.00 SESJA IV

Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi) – Sponsor Sesji: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – prowadzący: Piotr Wyszomirski

 • A. Dyczko (JSW) – Zarządzanie złożem – utopia czy osiągalny cel. Studium nowego podejścia Jastrzębskiej Spółki Węglowej do problemu jakości rozpoznania bazy zasobowej i znaczenia służb geologicznych
 • Z. Kasztelewicz (AGH), M. Ptak (Politechnika Wrocławska, OUG Wrocław), M. Sikora (AGH) – Węgiel brunatny optymalnym surowcem energetycznym dla Polski
 • J. Jureczka (PIG-PIB) – Redukcja emisji metanu – ważny aspekt górnictwa węgla kamiennego w Polsce
 • M. Ptak (Politechnika Wrocławska, OUG Wrocław), E. Król (Urząd Marszałkowski, Wrocław) – REMIX – czyli międzynarodowa współpraca branży przemysłu surowcowego
 • I. Jelonek (Uniwersytet Śląski), M. Dohnalik (Instytut Nafty i Gazu), Z. Jelonek (Uniwersytet Śląski) – Kalibracja obrazów tomograficznych rdzeni węglowych
 • Z. Jelonek, I. Jelonek (Uniwersytet Śląski) – Zanieczyszczenia stałe występujące w paliwach grillowych w świetle analizy petrograficznej

od 13.00 Obiad

14.15-16.25 SESJA V

Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi – prowadzący: Tadeusz Ratajczak

 • E. Lewicka (IGSMiE PAN) – Ewolucja wykorzystania wypełniaczy mineralnych w przemyśle papierniczym
 • A. Burkowicz (IGSMiE PAN) – Baza danych surowcami mineralnymi jako narzędzie oceny obecnych potrzeb surowcowych gospodarki krajowej
 • K. Guzik (IGSMiE PAN) – Racjonalna gospodarka zasobami złóż kamieni blocznych w Polsce a aktualne uwarunkowania rynkowe
 • P. Wyszomirski (PWSZ Tarnów) – Rozwady redivivus
 • E. Hycnar (AGH), W. M. Jończyk (PGE GiEK), T. Ratajczak (IGSMiE PAN) – Klasyfikacja geologiczno-inżynierska i możliwości surowcowego wykorzystania skał trudno urabialnych ze złoża węgla brunatnego „Bełchatów”
 • O. Kozłowska, A. Gabryś-Godlewska, D. Kafara, B. Turbiak (PIG-PIB) – Odkrywkowa eksploatacja kopalin w wybranych powiatach – wyniki kontroli terenowej, przeprowadzonej w ramach Mapy Geośrodowiskowej Polski
 • C. Sroga, S. Mikulski, W. Bobiński, M. Adamski (PIG-PIB ) – Stare hałdy w Sudetach – nowa geobaza Państwowego Instytutu Geologicznego

16.25-16.45 Przerwa kawowa

16.45-18.00 SESJA VI

Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, współorganizowana z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin – prowadzący: Krzysztof Szamałek

 • R. Uberman (Krakowska Akademia) – 10 lat stosowania kodeksu POLVAL – wnioski metodyczne
 • K. Galos (IGSMiE PAN) – O potrzebie wyceny złóż kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa
 • M. Nieć (IGSMiE PAN) – Pierwiastki ziem rzadkich – surowiec w Polsce niepożądany? Uwagi na temat stanowienia Prawa geologicznego i górniczego
 • R. Uberman (IGSMiE PAN), W. Naworyta (AGH) – Celowość i znaczenie budowy złóż antropogenicznych dla surowców wtórnych na przykładzie gipsu syntetycznego

18.00-19.00 Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

19.30 Uroczysta kolacja

Czwartek 22.11.2018 r.

od 7.30 Śniadanie

9.00-10.30 SESJA VII POSTEROWA – wspólna sesja konferencji Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi oraz konferencji Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-13.00 SESJA VIII

Konferencja Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych – prowadzący: Stanisław Mikulski

 • K. Szamałek, M. Szuflicki, M. Tymiński, A. Malon (PIG-PIB) – Mineral Resources of Poland – edycja 2017
 • K. Wójcik, M. Janas, H. Kiersnowski, Ł. Smajdor (PIG-PIB) – Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary prze targowe 2018-2019 r.
 • G. Czapowski (PIG-PIB), R. Tarkowski (IGSMiE PAN) – Uwarunkowania geologiczne wybranych wysadów solnych w Polsce i ich przydatność dla budowy kawern do magazynowania wodoru
 • W. Kaczmarek (KGHM Polska Miedź S.A.), M. Wasilewska-Błaszczyk (AGH), M. Dudek (AGH) – Wpływ zmienności litologicznej skał złożowych na parametry jakościowe złoża rud miedzi LGOM
 • E. Krzemińska, J. Wiszniewska (PIG-PIB), Michał Ruszkowski (Uniwersytet Warszawski) – Wiek suwalskiego złoża ilmenitowo-magnetytowego; rezultaty 20 lat badań geochronologicznych i izotopowych
 • C. Sroga, W. Bobiński, W. Kozdrój (PIG-PIB) – Pozycja geologiczna złoża barytu z fluorytem w Jeżowie Sudeckim (Góry Kaczawskie)
 • P. Lenik, S. Salwa (PIG-PIB) – Związek mineralizacji polimetalicznej z tektoniką w kamieniołomie Laskowa k/Kielc, Góry Świętokrzyskie

od 13.00 Obiad

14.15-16.00 SESJA IX

Konferencja Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych – prowadzący: Stanisław Wołkowicz

 • W. Naworyta, M. Zajączkowski (AGH) – Ocena zasobów geologicznych złóż węgla brunatnego Bełchatów – Pole Kamieńsk
 • E. Hycnar (AGH), J. Mucha (AGH), T. Ratajczak (IGSMIE PAN), M. Wasilewska-Błaszczyk (AGH) – Ocena przydatności wapieni z Rowu Kleszczowa (złoże węgla brunatnego Bełchatów – Pole Szczerców) jako potencjalnych sorbentów SO2 – problemy dokumentowania
 • M. Twardowski, P. Hoffmann, D. Mróz (KGHM Polska Miedź S.A.) – Modelowanie budowy geologicznej z użyciem „pseudo prób” na przykładzie złoża „Głogów Głęboki Przemysłowy”
 • M. Roman (PIG-PIB) – Rekalibracja starych profilowań radiometrycznych jako sposób na pozyskanie nowych danych petrofizycznych
 • M. Ruszkowski (Uniwersytet Warszawski), J. Wiszniewska (PIG-PIB) – Suwalskie rudy Fe-Ti-V oraz współwystępujące mineralizacje PGE, REE i Zr – zastosowanie nowych technik badawczych
 • M. Czapigo-Czapla, L. Jarzynowska, J. Araszkiewicz (PIG-PIB) – Zasób i możliwości wykorzystania bazy danych Midas – złoża kopalin, rejestr obszarów górniczych

16.00-16.30 Przerwa kawowa

16.30-18.30 SESJA X

Konferencja Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych – prowadzący: Krzysztof Szamałek

 • D. Brzeziński (PIG-PIB) – Kruszywo na zakręcie – prognoza wydobycia surowca dla budownictwa drogowego
 • W. Miśkiewicz (PIG-PIB) – Piaski i żwiry (d. kruszyw o naturalne) – zasoby bilansowe i przemysłowe oraz ich zmiany w 2017 r.
 • I. Walentek, P. Kostrz-Sikora, J. Krasuska (PIG-PIB) – Gospodarka złożami piaskowo-żwirowymi – nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji Mapy Geośrodowiskowej Polski
 • A. Duszyński, W. Jasiński, A. Pryga-Szulc (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) – Kruszywa z łupka powęglowego – charakterystyka i zastosowanie w budownictwie drogowym
 • R. Kramarska, D. Kaulbarsz, T. Szarafin (PIG-PIB) – Kopaliny okruchowe na mapie geośrodowiskowej polskich obszarów morskich – uwarunkowania środowiskowo-planistyczne
 • J. Belzyt (Uniwersytet Gdański), J. Badera (Uniwersytet Śląski) – „Walec konfliktu” jako poszerzony model konfliktów środowiskowych na tle działalności górniczej
 • M. Krzeczyńska (PIG-PIB), A. Wierzbowski (Uniwersytet Warszawski), P. Woźniak (PIG-PIB) – Działania edukacyjne Muzeum Geologicznego PIG-PIB prowadzone w oparciu o stare wyrobiska pogórnicze i dla ich ochrony

18.30-19.15 Geologiczny quiz historyczny: Stulecie historii Państwowego Instytutu Geologicznego

Literatura do Quizu:

 • Prace IG t. XXX, cz.1 (1960);
 • Biuletyny PIG nr: 250 (1969), 389 (1999), 414 (2005), 433 (2009);
 • J. Skoczylas – Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Inst. Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, t. XXXIII (1985)

19.30 Spotkanie towarzyskie środowisk geologicznych

Piątek 23.11.2018 r.

od 7:30 Śniadanie

9.30-12.30 WYCIECZKA TECHNICZNA DO UZDROWISKA PIWNICZNA-ZDRÓJ (UJĘCIE WÓD,PIJALNIA, PARK ZDROJOWY, ROZLEWNIA WÓD)

od 12.30 Obiad

SPIS POSTERÓW:

 • T. Bieńko (Mozów Copper Sp. z o.o.) – Apatyt – minerał wskaźnikowy dla poszukiwania złóż surowców strategicznych?
 • P. Brański (PIG-PIB) – Charakterystyka pierwiastków ziem rzadkich i innych pierwiastków śladowych w osadach drobnoziarnistych z pogranicza triasu i jury w dawnej bruździe śródpolskiej
 • A. Burczyk, K. Więcek, W. Szulik (Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze) – Opracowanie metod wytwarzania innowacyjnych certyfikowanych materiałów odniesienia (crm), nowa jakość w analityce paliw stałych – badania jednorodnosci materiałów kandydackich
 • A. Byrska-Rąpała (AGH) – Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do identyfikacji determinantów wartości na przykładzie firm sektora energetycznego
 • W. Dymowski (PIG-PIB) – Geologiczne przesłanki występowania mineralizacji Pb-Zn w (klastycznych) utworach triasu dolnego w regionie górnośląskim
 • A. Fijałkowska-Mader, G. Pieńkowski, M. Krzeczyńska, K. Pochocka-Szwarc, J. Rychel, S. Salwa K. Skurczyńska-Garwolińska, Z. Szczepanik, P. Szrek, M. Świło, P. Woźniak, Z. Złonkiewicz (PIG-PIB) – Projekt PIG-PIB „Zrozumieć Ziemię” – wsparcie dla edukacji geologicznej w szkołach
 • K. Galos (IGSMiE PAN) – Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali – projekt CHPM2030
 • I. Gryszkiewicz, M. Socha (PIG-PIB) – Wody termalne jako jeden z czynników rozwoju miejscowości letniskowo - wypoczynkowych w rejonie Sulejówek - Józefów - Otwock
 • A. Ihnatowicz, O. Rosowiecka, S. Cwojdziński, J. Pacuła (PIG-PIB) – Anomalia magnetyczna Przerzeczyna Zdroju – wstępne prace rozpoznawcze
 • M. Jach-Nocoń (PPUH Zamech), I. Jelonek (Uniwersytet Śląski) – Wpływ tlenu na efektywność procesu spalania w kotłach 5 klasy na paliwa stałe
 • A. Jastrząb, R. Hutnik – Potencjał wód odtworzonego karbońskiego poziomu wodonośnego zlikwidowanych kopalń w rejonie Wałbrzycha
 • M. Kasprzyk (Uniwersytet Śląski) – Charakterystyka petrograficzno- facjalna pokładu 510 GZW
 • A. Kozłowska-Roman (PIG-PIB), S. Mikulski (PIG-PIB), A. Przybycin (Państwowa Agencja Atomistyki) – Charakterystyka geochemiczna konkrecji polimetalicznych z pola koncesyjnego na Oceanie Spokojnym
 • P. Kuć, P. Lenik, J. Bazarnik (PIG-PIB) – Zastosowanie przenośnego spektrometru XRF do określenia zawartości wybranych metali w glebach, na przykładzie rejonu góry Strużnej (Krajno k/Kielc, Góry Świętokrzyskie)
 • M. Młynarczyk, M. Szuflicki, M. Woroszkiewicz (PIG-PIB) – Węgiel kamienny w Polsce – zasoby, wydobycie, nowe projekty górnicze
 • F. Nawrot (Uniwersytet Śląski) – Pojęcie odpadu wydobywczego
 • A. Nocoń (PPUH Zamech), I. Jelonek (Uniwersytet Śląski) – Wpływ jakości biomasy na niską emisję w kotłach z atestem Ecodesign
 • I. Nowak (KGHM CUPRUM) – Zastosowanie metody CIPW do oceny ilościowej zawartości kruszców w miedzionośnych skałach osadowych
 • S. Oszczepalski, A. Chmielewski (PIG-PIB) – Mineralizacja kruszcowa w anhydrycie dolnym na monoklinie przedsudeckiej
 • A. Piechota (PIG-PIB) – Problematyka geologiczno-inżynierska na terenach odkrywek pokopalnianych rekultywowanych w kierunku wodnym
 • M. Piekarska (Uniwersytet Śląski) – Oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie
 • A. Pietrzela (Mozów Copper Sp. z o.o.) – Złoża cyny w Polsce – zasoby i perspektywy
 • O. Rosowiecka, Z. Petecki, J. Wiszniewska (PIG-PIB) – Geofizyczne anomalie suwalskiego masywu anortozytowego – wstępne rezultaty modelowań grawimetryczno-magnetycznych
 • K. Sadłowska, P. Lenik (PIG-PIB) – Geochemia czarnych łupków strefy przejściowej dewonu dolnego i środkowego w Górach Świętokrzyskich
 • W. Szulik, A. Burczyk (Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze) – Niska emisja – świadomość społeczna w odniesieniu do jakości powietrza
 • W. Szulik, A. Burczyk (Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze) – Właściwości odpadów paleniskowych powstałych w indywidualnych urządzeniach grzewczych
 • M. Wdowin (IGSMiE PAN), W. Franus (Politechnika Lubelska) – Kaolin jako źródło glinu i krzemu w syntezie zeolitu typu A
 • J. Wierchowiec (Uniwersytet warszawski) – Odnawianie się rozsypisk złotonośnych przedpola Sudetów Wschodnich
 • J. Wiszniewska (PIG-PIB), Michał Ruszkowski (Uniwersytet Warszawski) – Rozwój geotermicznych (HDR) źródeł energii w Australii – perspektywy dla Polski
 • J. Wiszniewska (PIG-PIB), M. Ruszkowski (Uniwersytet Warszawski) – Wykorzystanie granitu rapakiwi w architekturze i sztuce
 • A. Wolska, A. Ciurej, S. Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – „Marmury świętokrzyskie” w wystroju wnętrza gmachu głównego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • K. Wołkowicz, D. Kafara (PIG-PIB) – O diatomitach karpackich w aspekcie ich proekologicznego wykorzystania
 • S. Wołkowicz, O. Kozłowska, K. Andrzejewska-Kubrak, D. Brzeziński (PIG-PIB) – Ochrona złóż surowców mineralnych – koncepcja waloryzacji i selekcji złóż o znaczeniu publicznym
 • K. Zagrobelna, E. Drążek, M. Woroszkiewicz (PIG-PIB) – Baza Midas – wszechstronne źródło danych do analiz przestrzennych
 • K. Zglinicki, K. Szamałek (PIG-PIB), M. Pilaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – Przejawy mineralizacji miedzionośnej w regionie Muang Xay, Laos
 • B. Figarska-Warchoł (AGH), K. Guzik (IGSMiE PAN) – Wpływ orientacji i gęstości płaszczyzn podzielności na możliwości surowcowego wykorzystania piaskowców cergowskich ze złóż w Komańczy

KORESPONDENCJĘ DOTYCZĄCĄ KONGRESU PROSIMY KIEROWAĆ:

Drogą pocztową na adres:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
z dopiskiem: „Kongres Surowcowy”

Drogą mailową na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji:

https://min-pan.krakow.pl/konferencje/kongres_surowcowy

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Jarosław Szlugaj – tel. 12 617 16 17
 • Katarzyna Guzik – tel. 12 617 16 46
 • Karol Zglinicki – tel. 22 45 92 215