<< POWRÓT DO LISTY


Oferta ważna do: 2019-08-08


Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko młodszego specjalisty ds. geologii w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Liczba etatów: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Geologii Morza w Gdańsku

80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5

 Opis stanowiska:

Wykonywanie prac związanych z realizacją zadań Oddziału Geologii Morza PIG-PIB, w szczególności:

 • udział w pracach kameralnych i terenowych z zakresu kartografii geologicznej,

 • udział w pracach kameralnych i terenowych z zakresu kartografii złożowej (kopaliny okruchowe,

 • udział w pracach kameralnych i terenowych z zakresu kartografii geośrodowiskowej,

 • udział w pracach kameralnych i terenowych z zakresu oceny geodynamiki brzegu morskiego,

 • przetwarzanie i wizualizacja danych geologicznych.

 Wymagania: 

 • ukończone kierunkowe studia geologiczne II stopnia,

 • dyspozycyjność do udziału w pracach terenowych.

 • mile widziane:

  • umiejętność wykorzystania oprogramowania GIS,
  • znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

  • kreatywność i umiejętność pracy w zespole,

  • motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  • sumienność i terminowość w realizacji podjętych zobowiązań.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB,
 • opiekę medyczną, kartę Multisport,

 • pakiet socjalny,

 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne  posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Geologii Morza
80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5

z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko młodszego specjalisty ds. geologii PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w sekretariacie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB (w zamkniętej kopercie) 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5 w godz. 8.00–14.30

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko młodszego specjalisty ds. geologii PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska  w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres: sekretariat.ob@pgi.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 08.08.2019 roku

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 554 31 34

 

 Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W:
PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM
–  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
 
........................................
data i podpis kandydata