<< POWRÓT DO LISTY


Oferta ważna do: 2019-09-20


Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko starszy muzealnik/Kierownik w Bibliotece i Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4;
 

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe geologiczne, opcjonalnie wykształcenie wyższe nauk pokrewnych,
 • Znajomość tematyki związanej z profilem działalności Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie:
 1. prowadzenia działań edukacyjnych,
 2. przygotowywania i organizacji wystaw czasowych lub stałych,
 3. przygotowywania wydawnictw edukacyjnych, popularno-naukowych, promocyjnych (folderów, katalogów, druków reklamowych itp.),
 4. współpracy z instytucjami kultury;
 • Co najmniej trzy publikacje o tematyce związanej z muzealnictwem (np. edukacja, wystawiennictwo, archiwizacja zbiorów), geoturystyką lub promocją;
 • Umiejętność organizacji pracy zespołu oraz pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
 • Biegła obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność.

 Mile widziane doświadczenie w zakresie:

 • działalności archiwizacyjnej zbiorów bibliotecznych lub muzealnych;
 • organizacji imprez plenerowych;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z organizacją zadań administracyjnych oraz merytorycznych Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • nadzór nad gromadzenie i udostępnianiem zbiorów zgodnie z celami stautowymi Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • prowadzenie i nadzór nad całokształtem zadań związanych z przygotowaniem i realizacją działań edukacyjnych, wydarzeń muzealnych i wystaw;
 • przygotowywanie planów i budżetów działań Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych, edukacyjnych, promocyjnych i gromadzenia zbiorów.

Zakres zadań w związku z pełnioną funkcją Kierownika Biblioteki i Muzeum Geologicznego:

 • kierowanie komórką organizacyjną Biblioteka i Muzeum Geologiczne oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięć Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • prowadzenie i nadzór nad projektami i dokumentacją Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • prowadzenie sprawozdawczości Biblioteki i Muzeum Geologicznego;
 • nadzór nad pracą Biblioteki i Muzeum Geologicznego oraz zespołow realizujących przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty:

1. zgoda na przetwarzenie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją;
2. list motywacyjny;
3. CV z określeniem kwalifikacji zawodowych, podaniem przebiegu nauki, pracy zawodowej oraz udziału w projektach;
4. wykaz publikacji.

 Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Biuro Instytutu, Sekcja ds. zarządzania zasobami ludzkimi
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy muzealnik w Bibliotece i Muzeum Geologicznym PIG-PIB" z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 
Osobiście:
w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 08:15 –16.15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy muzealnik w Bibliotece i Muzeum Geologicznym PIG-PIB" z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres: praca@pgi.gov.pl  wpisując w temacie wiadomości „Rekrutacja na stanowisko starszy muzealnik w Bibliotece i Muzeum Geologicznym PIG-PIB"

Oferty należy składać do dnia 20 września 2019 r.

 Inne informacje:
 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 45 92 348;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do PIG-PIB w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W:
PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM
–  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
 
........................................
data i podpis kandydata