O NAS

Sekcja Modelowania Geologicznego została założona w 2007 roku przy ówczesnym Zakładzie Kartografii Struktur Płytkich Państwowego Instytutu Geologicznego, w związku z realizacją projektu 3DGP (Przestrzenny Model Wgłębnej Budowy Geologicznej Polski). Opracowany w PIG PIB wieloletni program badawczy w dziedzinie kartografii wgłębnej przewidywał wykorzystanie komputerowych technik modelowania przestrzennego (3D) w celu wizualizacji struktur i jednostek geologicznych w skali lokalnej i regionalnej. Realizowane na zlecenie MŚ projekty dotyczące "bezpiecznego składowania CO2" oraz projekt "oceny potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce" i in. pozwoliły na wypracowanie metodyki tworzenia modeli przestrzennych przy pomocy dedykowanych narzędzi programistycznych m.in. Gocad, Petrel.

Reorganizacja Państwowego Instytutu Geologicznego PIB w 2012 r. roku umiejscowiła Sekcję Modelowania Obiektów i Procesów Geologicznych w Programie Geotechnologie. Skład osobowy Sekcji związany jest ścisle z zakresem naszego działania, które polega na wykonywaniu szerokiego zakresu zadań - od informatycznych po merytoryczne opracowywanie modeli struktur i procesów geologicznych. W Sekcji zajmujemy się opracowywaniem dedykowanych baz danych dla konkretnych projektów, przetwarzaniem danych archiwalnych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej oraz pracami interpretacyjnymi, które wykonują specjaliści w dziedzinie m.in. geostatystyki, stratygrafii, geologii strukturalnej, geologii złożowej, czwartorzędu i geofizyki.