PROJEKTY

Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski (3D) od -500 m n.p.m. do powierzchni terenu.

gp3d vsmallProjekt ma charakter edukacyjny i poznawczy. Powstał jako uproszczony obraz 3D ukazujący bryły wydzieleń stratygraficznych: czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda, jura, trias wchodzące w skaład mezozoiku, oraz perm i paleozoik nierozdzielony; oraz regionalnych: Podłoże krystaliczne, Osady Miocenu zapadliska przedkarpackiego, Karpaty zewnętrzne i Karpaty wewnętrzne.

Modele przestrzenne 3D wyrobisk kopalni soli kamiennej Kłodawa z uwzględnieniem zjawisk zagrożenia wodnego.

klodawa vsmallDysponując odpowiednimi danymi kartograficznymi (np. mapy pomiarowe poziomów kopalni, plany sztolni) wygenerowano 3D wektorowy model chodników, wyrobisk, szybów czy komór eksploatacyjnych.

Model Kanału Augustowskiego – kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi.

kanal augustowski vsmallCelem projektu była przestrzenna korelacja głównych jednostek litostratygraficznych dla północnej części polsko-białoruskiej strefy przygranicznej w rejonie Grodna, stanowiącej część południową Pasa Jadźwingów - fragmentu Zielonych Płuc Europy (Euroregion Niemen).

Model przestrzenny obszaru dla JCWPD nr 44.

jcwpd44 vsmallSchematyczny model strukturalny warstw wodonośnych dla poszczególnych wydzieleń stratygraficznych na podstawie modelu terenu oraz informacji z Banku Hydro o nawierconych warstwach przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Model przestrzenny wysadu solnego Inowrocław a wizualizacja pionowych przemieszczeń powierzchni terenu zarejestrowanych na podstawie badań interferometrycznych.

ino2 vsmallDzięki aplikacji narzędzi modelowania przestrzennego, wykorzystanych do konstrukcji uproszczonego schematu budowy geologicznej wysadu solnego możliwe było wskazanie zależności pomiędzy powierzchnią rozkładu prędkości ruchów pionowych powierzchni terenu, a wgłębną budową geologiczną wysadu solnego.

Podkategorie