Warszawa

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy.

Celem projektu było wykonanie przestrzennego numerycznego modelu wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy oraz jego wizualizacja z wykorzystaniem technologii kompatybilnej z przeglądarkami internetowymi. Przedstawiono wizualizację charakterystycznych elementów budowy geologicznej tj. dolina rynnowa Żoliborz-Szczęśliwice, pokłady mioceńskiego węgla brunatnego. Model 3D stanowi element niezbędny do zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego obejmującego dane geologiczne i planistyczne aglomeracji Warszawy.

Model ten jest uzupełnieniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego Warszawy w skali 1:10 000 opracowanego przez Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego i Zakład Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej.

 

Opracowanie ma charakter kompleksowego studium obejmującego zarys budowy geologicznej Warszawy, zakres prac geologicznych oraz metodykę badań towarzyszących opracowaniu szczegółowego numerycznego modelu 3D budowy geologicznej obszaru aglomeracji Warszawy. W kontekście dotychczas realizowanych projektów model ma charakter innowacyjny. Stanowi on m.in. przestrzenną interpretację informacji geologicznej archiwizowanej w postaci baz danych. Utylitarny charakter otrzymanej reprezentacji graficznej modelu wynika z możliwości jej wykorzystania zarówno do celów naukowych, jaki i przy prowadzeniu działalności popularyzacyjnej.

 

Szczegółowy model wgłębnej budowy geologicznej fragmentu Warszawy został odwzorowany w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych 1992. Rozdzielczość pozioma modelu odpowiada skali 1:10 000, natomiast pionowa uzależniona jest od stanu rozpoznania geologicznego wynikającego z dostępności danych oraz ich przestrzennego rozmieszczenia. Niezależną część modelu stanowi zharmonizowana pod względem wydzieleń litologicznych, stratygraficznych i genetycznych baza danych zgodna ze strukturą CBDG powstała przez integrację istniejącej, jak i nowo-pozyskanej informacji geologicznej w wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz z zewnętrznych firm geologicznych.

 

Obserwacje i wnioski odnoszące się do opracowanego modelowania przestrzennych mogą stanowić element pomocny przy weryfikacji dotychczas postawionych hipotez odnośnie rozwoju budowy geologicznej. Wykonany w ramach realizacji projektu model relacji facjalnych w obrębie sekwencji plioceńskich z wykorzystaniem sekwencyjnej symulacji wskaźnikowej potwierdzają hipotezy postawione przez naukowców zajmujących się badaniem podłoża kenozoicznego Warszawy i okolic, według których występowanie osadów mułkowo-piaszczystych w obrębie kompleksu iłów pstrych ma charakter soczew o niewielkim zasięgu.

 

 

Model 3D (program Geo3D)

 

archive  Model 3D fragmentu Warszawy (23.02 MB)

 

Tabela litologiczno-stratygraficzna

 

Instrukcja obsługi programu Geo3D

 

Więcej informacji

 
pdf  J. Chełmiński, K. Czuryłowicz, W. Morawski, Ł. Nowacki, U. Stępień, E. Szynkaruk, M. Tomaszczyk, M. Żarski, Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy - metodyka i implikacje. (2.13 MB)

 

 

Finansowanie:
logo nfosgw
Zamawiający:
logo ms