3DGP

Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski (3D) od -500 m n.p.m. do powierzchni terenu.

 

 

Projekt ma charakter edukacyjny i poznawczy. Powstał jako uproszczony obraz 3D ukazujący bryły wydzieleń stratygraficznych: czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda, jura, trias wchodzące w skaład mezozoiku, oraz perm i paleozoik nierozdzielony; oraz regionalnych: Podłoże krystaliczne, Osady Miocenu zapadliska przedkarpackiego, Karpaty zewnętrzne i Karpaty wewnętrzne. Model 3DGP powstał na podstawie: map geologicznych w różnych skalach od 1:50 000 do 1:1 000 000 (powierzchniowych, podczwartorzędowych, podkenozoicznych), map geologicznych ścięcia poziomego (Kotański 1997), profilów otworów wiertniczych, danych opublikowanych i archiwalnych oraz informacji z istniejących baz danych PIG-PIB.

 

Więcej informacji

Strona 3DGP

 pdf  Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski 3D (315.56 kB)

 

 

 

 

Finansowanie:
logo nfosgw
Zamawiający:
logo ms