Kłodawa

Modele przestrzenne 3D wyrobisk kopalni soli kamiennej Kłodawa z uwzględnieniem zjawisk zagrożenia wodnego.

Wizualizacja elementów infrastruktury i niektórych ciał solnych na poziomie kopalnianym 600 m w kopalni Kłodawa
Wizualizacja elementów infrastruktury i niektórych ciał solnych na poziomie kopalnianym 600 m w kopalni Kłodawa; czerwone kropki - zarejestrowane zjawiska wodne, poziome czarne linie - chdoniki i szyby transportowe, kolor brązowy - komory eksploatacyjne, zasięg wydzieleń starszej (Na2 - kolor żółty) i najmłodszej (Na4 - kolor zielony) soli kamiennej.

Dysponując odpowiednimi danymi kartograficznymi (np. mapy pomiarowe poziomów kopalni, plany sztolni) wygenerowano 3D wektorowy model chodników, wyrobisk, szybów czy komór eksploatacyjnych. Łącząc dane pozyskane ze scyfrowanych map infrastruktury kopalnianej, można skorelować z danymi otrzymanymi z interpretacji otworów (stropy wydzieleń, karotaże), uzyskując przestrzenny obraz rozprzestrzenienia złoża i wynikajacy z niego przebieg wyrobisk.


Więcej informacji

pdf  J. Chełmiński, M. Tomaszczyk, M. Słodkowski, G. Czapowski, G. Misiek, 2008 - Informatyczny system rejestracji zagrożen wodnych w Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska), Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 3/2, s. 185-198. (490.24 kB)