Kanał Augustowski

Model Kanału Augustowskiego – kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi.

Zróżnicowanie morfologiczne powierzchni terenu
obszaru Modelu Kanału Augustowskiego na tle ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej, oraz archiwalnych przekrojów geologicznych i profili wierceń.

Zróżnicowanie morfologiczne powierzchni terenu obszaru Modelu Kanału Augustowskiego na tle ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej, oraz archiwalnych przekrojów geologicznych i profili wierceń.

Celem projektu była przestrzenna korelacja głównych jednostek litostratygraficznych dla północnej części polsko-białoruskiej strefy przygranicznej w rejonie Grodna, stanowiącej część południową Pasa Jadźwingów - fragmentu Zielonych Płuc Europy (Euroregion Niemen). W ramach projektu przygotowano model przestrzenny dla rejonu Kanału Augustowskiego od Jeziora Serwy do rzeki Niemen (ok. 50 km) oraz pilotażowy arkusz mapy geologicznej zakrytej i odkrytej w skali 1:250 000 Sokółka/Grodno o powierzchni około 4950 km2, w tym po polskiej stronie około 3000 km2.


Model 3D

pdf  Model 3D Kanału Augustowskiego (9.23 MB)

 

Zamawiający i finansowanie:

mnisw logo s