Wody lecznicze

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, wodą leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznym, o zawartości: rozpuszczonych składników mineralnych stałych (nie mniej niż 1000 mg/dm3) lub jonu żelazawego (nie mniej niż 10 mg/dm3) lub jonu fluorkowego (nie mniej niż 2 mg/dm3) lub jonu jodkowego (nie mniej niż 1 mg/dm3) lub siarki dwuwartościowej (nie mniej niż 1 mg/dm3) lub kwasu metakrzemowego (nie mniej niż 70 mg/dm3) lub radonu (nie mniej niż 74 Bq/dm3) lub niezwiązanego dwutlenku węgla (nie mniej niż 250 mg/dm3). Dodatkowo, aby woda została uznana za leczniczą, musi posiadać właściwości lecznicze stwierdzone na podstawie długotrwałych obserwacji i badań klinicznych. Ogólnie wody lecznicze można podzielić ze względu na:

  • warunki geologiczne i hydrogeologiczne kształtujące właściwości wód podziemnych,

  • obecność składników swoistych,

  • swoiste cechy fizyczne.

 
TYPY WÓD LECZNICZYCH DETERMINOWANE WARUNKAMI GEOLOGICZNYMI I HYDROGEOLOGICZNYMI
Skład chemiczny wód podziemnych ściśle wiąże się budową geologiczną struktury, przez którą wody te przepływają. Należy jednak mieć na uwadze, że występowania poszczególnych typów wód nie można ograniczać jedynie do określonych regionów geologicznych, ponieważ w rzeczywistości wody charakterystyczne dla jednych, z łatwością mogą przedostawać się do innych regionów. W ogólnym spojrzeniu, można przyjąć pewne uproszczenie polegające na wyróżnieniu głównych typów wód podziemnych, jedynie na podstawie składnika anionowego o największym stężeniu. Nadal jednak należy podać pełną informację o mineralizacji, składnikach swoistych i temperaturze. Na tej podstawie wyróżnia się trzy główne typy wód podziemnych: wodorowęglanowe, siarczanowe i chlorkowe.
 


 
TYPY CHEMICZNE WÓD LECZNICZYCH WYNIKAJĄCE Z ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW SWOISTYCH
Podziału wód swoistych dokonuje się w oparciu o zawartość składników specyficznych w ilości wykazującej właściwości farmakodynamiczne. Wody swoiste charakteryzuje mineralizacja nie przekraczająca 1 g/dm3 oraz obecność rzadkich pierwiastków, w tym promieniotwórczych.
 

 
TYPY CHEMICZNE WÓD LECZNICZYCH WYNIKAJĄCE ZE SWOISTYCH CECH FIZYCZNYCH