×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_TIMEOUT] An execution time-out has been encountered while images were being generated. The maximum script execution time is server-specific. Exceeding the maximum execution time is typically the result of many images or a few excessively large images in a gallery. You may re-load the page to let sigplus continue the process. If you periodically get this error message, try reducing the number or size of images in the gallery. If you pass this stage, however, you can be sure your visitors will never encounter this error message, which is associated with an operation that is a one-time cost when a gallery is shown for the first time.

Geologom zależy na środowisku

ochrona środowiskaOchrona środowiska jest jednym z priorytetowych zadań współczesnego świata, które wynika ze zwiększającego się poczucia świadomości i współodpowiedzialności za obecny i przyszły stan poszczególnych ekosystemów.
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy od kilkudziesięciu lat realizuje zadania związane z ochroną środowiska, m.in.:

  • ocenia stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego
  • działa na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu
  • typuje obszary do lokalizacji składowisk odpadów, monitoruje je i proponuje sposoby ich rekultywacji
  • wykonuje ekspertyzy niezbędne do prawidłowego prowadzenia gospodarki przestrzennej
  • ocenia zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka
  • opracowuje dokumenty strategiczne dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz dla podmiotów gospodarczych


Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego świadczą usługi z zakresu ochrony środowiska na zlecenie administracji rządowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

Zobacz:


Państwowy Instytut Geologiczny uczestniczy w kilkudziesięciu projektach na rzecz ochrony środowiska, zarówno o zasięgu regionalnym, jak i lokalnym. Opracowuje programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, plany usuwania wyrobów zawierających azbest, programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Od ponad 10 lat PIG-PIB opracowuje różnorodne strategie środowiskowe i planistyczne. Wykonanych zostało około 300 dokumentacji, w tym 160 planów i programów powiatowych i gminnych oraz 5 planów wojewódzkich.

Zobacz listę projektów prowadzonych przez pracowników PIG-PIB w dziedzinie geologii środowiskowej>>

Przykłady działań Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz ochrony środowiska w skali regionalnej i lokalnej:

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Dokument ten został opracowany na podstawie szczegółowej analizy i oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego. Określa działania, które należy podjąć w celu poprawy gospodarki odpadami na Mazowszu, m.in.:
- usprawnianie systemu zbierania odpadów
- odzysk i unieszkodliwianie odpadów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego
- redukcja odpadów ulegających biodegradacji
- budowa i modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Więcej o Wojewódzkim planie Gospodarki Odpadami na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z plikami pdf do pobrania >>


• Kartografia geośrodowiskowa

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest koordynatorem i głównym wykonawcą Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, która przedstawia stan oraz zasoby środowiska naturalnego i jednocześnie stanowi cyfrową bazę danych o środowisku. W chwili obecnej baza danych obejmuje już obszar 13 województw, w połowie 2012 zostaną zakończone prace na terenie ostatnich trzech.

PIG-PIB opracował też Atlas geochemiczny Polski, geochemiczne atlasy wybranych aglomeracji miejskich, szczegółowe mapy geochemiczne Górnego Śląska oraz uczestniczył w przygotowaniu Atlasu Geochemicznego Europy

Zobacz:


{gallery/}
Przykładowy arkusz mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

 • Rozpoznanie i monitoring zagrożeń naturalnych


PIG-PIB stara się również chronić społeczeństwo przed zagrożeniami. W 2006 wykonał cyfrową Mapę terenów zagrożonych podtopieniami. Opracowanie to umożliwia właściwe planowanie przestrzenne w rejonach zagrożonych i uniknięcie ewentualnych strat w przyszłości.
PIG-PIB jest koordynatorem i głównym wykonawcą Systemu osłony przeciwosuwiskowej (SOPO). System gromadzi informacje na temat występowania osuwisk, identyfikuje też tereny zagrożone powstawaniem osuwisk. Specjaliści PIG-PIB opiniują stopień zagrożenia osuwiskowego, wykonują ekspertyzy geologiczno-inżynierskie oraz projekty zabezpieczeń.

Zobacz:


• Monitoring składowisk odpadów komunalnych

W ramach monitoringu składowisk odpadów komunalnych Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badania:
- wód powierzchniowych, podziemnych i odciekowych
- osiadania powierzchni składowisk
- emisji i składu gazu składowiskowego
- morfologii zdeponowanych odpadów komunalnych
- zasięgu migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów do grun¬tów, wód podziemnych i powierzchniowych
Uzyskane wyniki pozwalają ocenić wpływ analizowanych obiektów na stan środowiska. Badania monitoringowe składowisk wykonywane są zarówno w fazie eksploatacyjnej, jak i w fazie poeksploatacyjnej. Geolodzy z Instytutu prowadzą monitoring składowisk m.in. w Płocochowie (gmina Pułtusk, powiat pułtuski, woj. mazowieckie) na zlecenie Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz w Bieniędzicach (gmina Wolanów, powiat radomski, woj. mazowieckie) na zlecenie gminy Wolanów.

• Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych

W ramach rekultywacji terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wykonuje analizy i modele różnych scenariuszy rekultywacji. W 2009 r. w Trzebini koło Krakowa PIG-PIB stanął na czele konsorcjum, którego zadaniem było opracowanie koncepcji zabezpieczenia hałdy niebezpiecznych odpadów typu red mud oraz uregulowania przepływu i odprowadzenia wód z obszaru kamieniołomu, w którym były one składowane (więcej w artykule: Geolodzy rozbrajają bombę ekologiczną w Trzebini). Obecnie pracownicy PIG-PIB wykonują badania oraz opracowują dokumentacje w ramach opracowania koncepcji rekultywacji terenu Centralnej Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków wraz z rekultywacją składowiska osadów ściekowych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

• Lokalne ekspertyzy

PIG-PIB wykonuje również różnego typu badania geologiczno-sozologicze, w tym oceny stopnia degradacji środowiska gruntowo-wodnego, np. rozpoznanie źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowuje sposoby likwidacji skażeń i zagrożeń środowiska.

Joanna Fajfer