Spis publikacji

 

2013

Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., Nescieruk P., 2013: Techniki naziemne, lotnicze i satelitarne w rozpoznaniu osuwisk. Geotechnika. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno - materiałowo - technologiczne. XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 5-8 marca 2013. Tom II: 25-34.

 

Nescieruk P., Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., 2013: Osuwisko w Łaskach nad zbiornikiem w Porąbce jako przykład zagrożenia dla sztucznych zbiorników wodnych w Karpatach. Geotechnika. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno - materiałowo - technologiczne. XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 5-8 marca 2013. Tom II: 1-10.

 

2012

Chowaniec J., Wójcik A., Mrozek T., Rączkowski W., Nescieruk P., Perski Z., Wojciechowski T., Marciniec P., Zimnal Z., Granoszewski W., 2012: Osuwiska w województwie małopolskim. Atlas - przewodnik. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chowańca i A. Wójcika. Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół Geologii, 143. 

 

Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., 2012: Significance of high resolution DEM data for SAR interferometry in landslide environment. 13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas Abstracts. 22-24 November, Wrocław - Pawłowice, Poland, 39.

 

Borkowski A., Jóźków G., Perski Z., Wojciechowski T., 2012: Suitability assessment of airborne laser scanning data for landslide study. 13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas Abstracts. 22-24 November, Wrocław - Pawłowice, Poland, 11.

 

Borkowski A., Jóźków G., Perski Z., Wojciechowski T., 2012: Ocena dokładności danych lotniczego skaningu laserowego pod kątem przydatności w badaniach osuwiskowych. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji". 19-21 września 2012. Kazimierz Dolny: 34.

 

Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A., 2012: Estymacja dynamiki osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji". 19-21 września 2012. Kazimierz Dolny: 25.

 

Wojciechowski T., Borkowski A., Perski Z., Wójcik A., Nescieruk P., Rączkowski W., 2012: Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego do badania osuwisk. II Polski Kongres Geologiczny. 17-19 września 2012, Warszawa: 91-92.

 

Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A., 2012: Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do badania przemieszczeń osuwisk karpackich. II Polski Kongres Geologiczny. 17-19 września 2012, Warszawa: 69.

 

Nescieruk P., Rączkowski W., 2012: Monitoring wgłębny osuwisk karpackich. II Polski Kongres Geologiczny. 17-19 września 2012, Warszawa: 63.

 

Mrozek T., Rączkowski W., Wójcik A., 2012: Zdarzenie osuwiskowe 2010 w świetle dotychczasowej rejestracji osuwisk. II Polski Kongres Geologiczny. 17-19 września 2012, Warszawa: 61-62.

 

Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., 2012: LiDAR and SAR Data Application for Landslide Study in Carpathians Region (Southern Poland). The XXII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. 25 August - 1 September 2012, Melbourne, Australia.

 

Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., 2012: Techniki naziemne, lotnicze i satelitarne w rozpoznawaniu osuwisk. Sympozjum ogólnokrajowe Hydrotechnika XIV'2012: 57-69.

Nescieruk P., Perski Z., Warmuz B., Wojciechowski T., Wójcik A., 2012: Zagrożenie sztucznych zbiorników wodnych w Karpatach na przykładzie zbiornika w Porąbce w świetle monitoringu osuwiska Łaski. Sympozjum ogólnokrajowe Hydrotechnika XIV'2012: 25-37.

Wojciechowski T., Borkowski A., Perski Z., Wojcik A., 2012:   pdf Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk - przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne) (958 KB) . Przegląd Geologiczny, 60: 95-102.

2011

Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wojcik A., 2011: Persistent Scatterers Interferometry study of Roznow Lake area with ERS-1/2 archival data Terrain subsidence and landslides. Proceedings of FRINGE11 workshop, Frascati Italy, 19-23 Sep 2011.

 

Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., 2011: InSAR and PSI results improvements with detailed LIDAR data Terrain subsidence and landslides. Proceedings of FRINGE11 workshop, Frascati Italy, 19-23 Sep 2011.

 

Perski Z., Wojcik A., Nescieruk P., Borkowski A., Wojciechowski T., 2011: Landslide dynamics monitoring with TerraSAR-X interferometry and LIDAR data. Case studies of Klodne and Zbyszyce landslide (Southern Poland) Terrain subsidence and landslides. Proceedings of FRINGE11 workshop, Frascati Italy, 19- 23 Sep 2011.

 

Mrozek T., Wójcik A., Zimnal Z., Grabowski D., 2011: Landslide inventory In 1:10 000 scale in Poland – benefis and dilemmas of a national project. The Second World Landslide Forum Abstracts. 3-9 October Rome, 126.

 

Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., Nescieruk P., Jóźków G., Surała M., 2011: Exploration of different data sources to determine the Klodne landslide activity. 12th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas Abstracts. 20-22 October, Jugowice, Poland, 15.

 

Laskowicz I., Warmuz B., 2011: Zagospodarowanie przestrzenne na terenach objętych ruchami masowymi na przykładzie południowej części gminy Bochnia. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 9, 633-640.

 

Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Jóźków G., Wójcik A., 2011: Landslides mapping in Roznow Lake vicinity, Poland using airborne laser scanning data. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 8, No. 3 (163), 325–333.

 

Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., Wójcik A., 2011: Application of persistent scatterers interferometry for landslide monitoring in the vicinity of Roznow Lake in Poland. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 8, No. 3 (163), 319–323.

 

Wójcik A., Mrozek T., 2011: Geologiczne rozpoznanie osuwisk – informacja potrzebna do racjonalnego zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych zagrożonych przez ruchy masowe. Polski Kongres Drogowy. 30.03-01.04.2011 Zakopane, 87-98.

 

Wójcik A., Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., 2011: Zastosowanie teledetekcji lotniczej i satelitarnej do badania dynamiki czynnych osuwisk w 2010 r na przykładzie osuwiska w Kłodnem koło Limanowej. Polski Kongres Drogowy. 30.03-01.04.2011 Zakopane, 111-120.

 

2010 

Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., Wójcik A., 2010: Application of persistent scatterers interferometry for landslide monitoring in the vicinity of Roznow Lake in Poland. 11th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas Abstracts. 4- 6 November Trest, Czech Republic, 23.

 

Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Jóźków G., 2010: Landslides mapping using airborne laser scanning data. 11th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas Abstracts. 4 – 6 November, Trest, Czech Republic, 8.

 

Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A., 2010: Wykorzystanie danych interferometrii radarowej rozpraszaczy stabilnych (PSI) do obserwacji aktywności osuwisk w otoczeniu Jeziora Rożnowskiego. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". Wrocław, 2-25 września 2010, 54.

 

Borkowski A., Perski Z., Jóźków G., Wojciechowski T., Wójcik A., 2010: Inwentaryzacja osuwisk z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". Wrocław, 2-25 września 2010, 12.

 

Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., 2010: Persistent scatterer SAR interferometry applications on landslides in Carpathians (Southern Poland). Acta geodynamica et geomaterialia, v. 7, No. 3(159), 363-369.

 

2009 

Wojciechowski T., 2009: Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej na przykładzie rejonu Nowego Sącza. Praca doktorska. Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 133s.

 

Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., 2009: Landslide activity detection with Persistent Scatteres Interferometry (PSInSAR) in Carpathians (Southern Poland). 10th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas Abstracts, Szklarska Poręba, Poland November 5 - 7.

 

Mrozek T., 2009: Ocena zagrożenia osuwiskowego i związanego z nim ryzyka przy wykorzystaniu metod GIS na przykładzie okolic Szymbarku, Beskid Niski. Praca doktorska. Archiwum OK. PIG-PIB Kraków – nie publikowana, 186s.

 

Wojciechowski T., Wójcik A., Perski Z. 2009: Aktywność osuwisk w gminach Chełmiec i Podegrodzie (Beskid Wyspowy) w pomiarach satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR i PSInSAR). V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne. Kraków, 17-19 Września 2009. 

 

Perski Z., Hanssen R., Wójcik A., Wojciechowski T. 2009: InSAR analyses of terrain deformation near the Wieliczka Salt Mine, Poland. Engineering Geology, Volume 106, Issues 1-2, 28 May 2009, Pages 58-67.

 

2008 

Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Rączkowski W., Wójcik A., Ziemnal Z. 2008: Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 92s.

 

Wojciechowski T., Perski Z., Wójcik A. 2008: Wykorzystanie satelitarnej interferometrii radarowej do badań osuwisk w polskiej części Karpat. Przegląd Geologiczny, vol. 56, nr 12, 1088-1091.

 

2005 

Graniczny M., Krąpiec M., Czarnogórska M., Janicki T., Kowalski Z., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Piątkowska A., Rączkowski W., Zimnal Z., współpraca: Kreci O., Baron I., Jelinek R., Melich T., 2005: Geozagrożenia, Współpraca Służb Geologicznych w Europie Środkowej. Nowe metody badań i monitorowania osuwisk na wybranych obszarach Polski, Czech i Słowacji. Opracowanie końcowe

 

Krąpiec M., Rączkowski W., 2005: Dendrogeomorfologiczny monitoring ruchów osuwiskowych na obszarze Beskidu Niskiego. [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz, (eds.). Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polski, Kraków 19-22 września 2005, 231-246.

 

Krąpiec M., Rączkowski W., 2005: Dendrogeomorfologiczny monitoring osuwiska “Kawiory” w rejonie Stacji Naukowo_Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. [w:] A. Kotarba, Z. Rączkowska (eds.), Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polski, Kraków 19-22 września 2005, 77-80.

 

2004

Mrozek T., Poli S., Sterlacchini S., Zabuski L., 2004: Landslide susceptibility assessment. A case study from the Beskid Niski Mts., Carpathians, Poland. Polish Geological Institute Special Papers, Vol. 15, Warszawa: Polish Geological Institute, 13-18.

 

Rączkowski W., 2004: Landslide Hazard in the Carpathians during the recent 10 years. Global Change, 10, 67-76.

 

Rybicki S., Rączkowski W., Wójcik A., 2004: Zjawiska osuwiskowe w Karpatach zagrożeniem dla budownictwa komunikacyjnego. Materiały Konferencji Naukowej. Krynica 7-8 czerwca 2004 r. Wyd. AGH Kraków.

 

2003 

 

Mrozek T., 2003: Osuwiska karpackie nie przestrzegają granic państwowych. REA Centrum Doskonałości i Badań Środowiska Abiotycznego PIG, 3, 2003, 7-8.

 

Poprawa D., Rączkowski W., 2003: Osuwiska Karpat. Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr 8, 685-692.

 

2002 

Wójcik A., Mrozek T., 2002: Landslides in the Carpathian Flysch. [w:] Ciesielczuk J., Ostaficzuk S. (eds.), Proceedings of the Tenth international Conference and Fieldtrip on Landslides, 151-167.

 

Rączkowski W., Mrozek T., 2002: Actating of landsliding in the Polish Flysch Carpathians by the end of the 20th century. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36, 2002, 91-111.

 

2001 

Rączkowski W., 2001: Osuwiska polskich Karpat fliszowych. [w:] Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 12-15 września 2001, Kraków.

 

Wójcik A., Rączkowski W.,2001: Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski). Przegląd Geologiczny, vol. 49, nr 5, 389-394.

 

2000 

Mrozek T., Rączkowski W., Limanówka D., 2000: Recent landslides and triggering climatic conditions in Laskowa and Pleśna Regions, Polish Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 34, 89-112.

 

1999 

 

Poprawa D., Rączkowski W., 1999: Osuwiska i inne zjawiska geodynamiczne na obszarze środkowej części Karpat. [w:] Grela J., Słota H., Zieliński J. (eds.) Dorzecze Wisły – monografia powodzi - lipiec 1997. IMGW Warszawa, 23-42.

 

1998

 

Poprawa D., Rączkowski W., 1998: Geologiczne skutki powodzi 1997 na przykładzie osuwisk województwa nowosądeckiego. [w:] Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Materiały. Konferencyjno. Naukowe. 7-9 V. 1998, Wyd. Oddz. PAN, Kraków, 119-131.

 

1997 

 

Poprawa D., Rączkowski W., Dziepak P., Kopciowski R., Mrozek T., Nescieruk P., Zimnal Z., 1997: Rejestracja osuwisk i innych zjawisk geodynamicznych na terenie województwa nowosądeckiego i tarnowskiego powstałych w wyniku katastrofalnych opadów i powodzi 1997 r. Maszynopis, CAG, Archiwum OK. PIG-PIB Kraków, 1-1600.

 

Wójcik A., 1997: Osuwiska w dorzeczu Koszarawy – strukturalne i geomorfologiczne ich uwarunkowania (Karpaty Zachodnie, Beskid Żywiecki). Biuletyn. PIG, 376, 5-42.

 

Bober L., Thiel K., Zabuski L., 1997: Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych, Geologiczno-inżynierskie właściwości wybranych osuwisk.: Wydawnictwo IBW PAN Gdańsk.

 

1996

 

Wójcik A., 1996: Osady osuwiskowe i lodowcowe Pilska. [w:] D. Poprawa, W. Rączkowski (red.) Przew. LXVII Zjazdu Pol. Tow. Geol., Szczyrk, 1996, 183-194.

 

Wójcik A., Zimnal Z., 1996: Osuwiska wzdłuż doliny Sanu między Bachórzcem a Reczpolem (Karpaty, Pogórze Karpackie). Biuletyn PIG, 374, 77-91.

 

1994

 

Bober L., 1994: Mapa dolin polskich Karpat fliszowych objętych degradacją wskutek ruchów masowych i eksploatacji kruszywa. 1 : 200 000. PIG, Warszawa 1994.

 

1990 

 

Bober L., 1990, Monografia osuwisk karpackich. CAG – PIG-PIB, Archiwum. OK. PIG-PIB Kraków.

 

1986

 

Bober L., 1986: Występowanie osuwisk i metodyka ich badań. Wprowadzenie do problematyki wycieczki C. [w:] Przewodnik LVII Zjazdu Pol. Tow. Geol. – w Pieninach.

1985

 

Bober L., 1985: “Dzianisz” and “Kotelnica” Landslides – Western Podhale. CBGA XIII Congres. Guide to Exc. 5. IG Warszawa.

 

1984 

Bober L., 1984: Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną regionu. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 340, 115-158.

 

1981

Bober L., 1981: Badania geologiczno-inżynierskie dorzeczy rzek karpackich. Charakterystyka geologiczno-inżynierska dorzecza rzeki Raby. Arch. OK PIG-PIB w Krakowie.

 

1980

Bober L., Thiel K., 1980: Badania stateczności zbocza osuwiskowego w Lipowicy koło Dukli. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 324, 239-282.

 

1979

Bober L., 1979: Structural landslides regions in the Polish flysh Carpathians and their relation to geology of this mountain range. Superficial mass movements in mountain regions. Polish - Italian Seminar. Poland - Szymbark. IMiGW Warszawa.

 

1977

Bober L., Wójcik A., 1977: Structural landslides in the Region of the Prusów Ridge Beskid Żywiecki Mts..Studia Geomorph. Carp.-Balcan., 11, 155-167.

 

Bober L., 1977: Osuwiska województwa krośnieńskiego. Przewodnik 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Krosno.

 

Bober L., Jawański W., Nowicki W., 1977: Geologiczne warunki rozwoju osuwisk strukturalnych Beskidu Niskiego oraz problemy geologiczno inżynierskie związane z budowlami hydrotechnicznymi. Przewodnik 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krosno, 119-143.

 

Bober L., Chowaniec J., Oszczypko N., Witek K., Wójcik A., 1977: Geologiczne warunki rozwoju osuwiska w Brzeżance k. Stzryżowa. Przegląd Geologiczny, 7, 372-376.

 

Bober L., 1977: O niektórych osuwiskach Beskidu Niskiego na południe od Dukli. Spraw. z Pos. Kom. Nauk PAN, Oddz. W Krakowie, 20, 1.

 

1975

Chowaniec J., Kolasa K., Nawrocka D., Witek K., Wykowski A., 1975: Katalog osuwisk - województwo katowickie. Praca zbiorowa. Z zestawem map podstawowych i zbiorczych. CAG PIG-PIB - Archiwum OK PIG-PIB, Kraków.

 

Chowaniec J., Kolasa K., Nawrocka D., Witek K., Wykowski A., 1975: Katalog osuwisk - województwo krakowskie. Praca zbiorowa. Z zestawem map podstawowych i zbiorczych. CAG PIG-PIB - Archiwum OK PIG-PIB, Kraków.

 

Chowaniec J., Kolasa K., Nawrocka D., Witek K., Wykowski A., 1975: Katalog osuwisk - województwo rzeszowskie. Praca zbiorowa. Z zestawem map podstawowych i zbiorczych. CAG PIG-PIB - Archiwum OK PIG-PIB, Kraków.

 

Bober L., Oszczypko N., 1975: On geological conditions of structural landslides occurrences in the Polish Flysh Carpathians. CBGA Proc. of the X Congr. Sec. III Tectonics. GUDŠ, Bratislava.

 

1971

Bober L., 1971: Structural landslides of the Podhale Region Polish Inner-Carpathians. Acta Geol. Acad. Sc. Hungaricae, t. 15.

 

Oszczypko N., 1971: Regiony osuwiskowe na tle budowy geologicznej Karpat. Kwartalnik. Geologiczny., 15, 4, 1035-1037.

 

1969

Bober L., 1969: Wyniki badań geologiczno-inżynierskich osuwisk wschodniego Podhala. Archiwum OK PIG-PIB, Kraków.