Rozpoznawanie skał (warsztaty)

Prowadzący: Andrzej Jagielski

Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 25 osób

Czas trwania: 60 minut

Forma zajęć: warsztaty

 

Przebieg zajęć:

1. Prezentacja dotycząca genezy i występowania skał, zawierająca m.in.  zagadnienia takie jak:

  • Klasyfikacja skał – środowiska ich tworzenia się
  • Minerały – składniki skał i ich własności
  • Organoleptyczne badanie skał – z udziałem wszystkich zmysłów (też słuchu?!)
  • Użycie kwasu solnego (5%) do rozróżnienia skał węglanowych od innych
  • Występowanie poszczególnych rodzajów skał na terenie Polski

2. Uzupełnienie warsztatów o krótkie oprowadzanie po ekspozycji muzeum wskazujące ciekawsze okazy reprezentujące poszczególne rodzaje skał.

  • Wskazanie na zjawiska geologiczne obserwowane współcześnie – wulkanizm, zjawiska krasowe, sedymentacja.