Wielkie katastrofy w historii Ziemi (wykład)

Prowadzący: Włodzimierz Mizerski

Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Forma: wykład

Czas trwania: 60 minut

 

Prelekcja dotyczy wielkich wymierań w historii Ziemi i ich przyczyn w nawiązaniu do zjawisk planetarnych i globalnych.

W pierwszej części prelekcji omówiona została teoria katastrof G. Cuviera i faktów leżących u podstaw tej teorii. Przeciwieństwem tej teorii jest teoria uniformitaryzmu rozwinięta przez Ch. Lyella, a także teoria ewolucji Ch. Darwina. Przedstawiane są spory prowadzone w pierwszej połowie XX w. między darwinistani a zwolennikami nauki Kościoła propagującej pogląd o jednorazowym akcie stworzenia. Nieco uwagi poświęcone jest inteligentnemu projektowi jako możliwej przeciwwagi dla poglądów darwinistów. Zaprezentowanych jest kilka sylwetek ludzi propagujących w drugiej połowie XX w. poglądy o potopie jako przyczynie wielkiego wymierania za Ziemi. Przedstawiono poglądy kreacjonistów na rozwój świata organicznego.

W drugiej części prelekcji przedstawiono fakty dotyczące wielkich wymierań w historii Ziemi. Omówiono wymieranie w ordowiku, późnym dewonie, późnym permie, późnym triasie oraz pod koniec okresu kredowego, podając jakie grupy organizmów całkowicie wymarły lub ich populacja drastycznie się zmniejszyła.

W trzeciej części omówione są możliwie przyczyny wielkich wymierań ze szczególnym uwzględnieniem: zmian klimatu wywołane czynnikami kosmicznymi lub ziemskimi, wielkich erupcji wulkanicznych, planetarnych zlodowaceń, kolizji Ziemi z dużymi ciałami kosmicznymi.

Po prelekcji przewidziane są pytania i odpowiedzi na temat wielkich wymierań w przeszłości geologicznej i możliwych wymierań w przyszłości i ich przyczyn.