UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

W związku ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2024 r. zadania realizowane dotychczas przez państwową służbę hydrogeologiczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, obecnie wykonywane są, jako zadania państwowej służby geologicznej. Nie powoduje to zasadniczych zmian w sposobie udostępniania „informacji hydrogeologicznej”. Informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę geologiczną realizującą zadania określone w ustawie Prawo wodne będą nadal udostępniane na podstawie tej ustawy oraz na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych »
 

W celu uzyskania informacji wymagających wyszukania i przygotowania danych należy wypełnić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji hydrogeologicznej zbieranej i przetwarzanej przez państwową służbę geologiczną realizującą zadania określone w ustawie Prawo wodne.

  pdf Zasady dostępu do informacji hydrogeologicznej >> (204 KB)

 

Formularze wniosków o udostępnienie informacji hydrogeologicznej:

 1.   document Załącznik nr 1 - Monitoring Wód Podziemnych (MWP) (49 KB)
 2.   document Załącznik nr 2 - Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH) - Bank Hydro (49 KB)
 3.   document Załącznik nr 3 - Baza danych poboru rejestrowanego wód podziemnych z ujęć (POBORY) (46 KB)
 4.   document Załącznik nr 4 - Baza danych Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) (44 KB)
 5.   document Załącznik nr 5 - Baza danych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych (ZASOBY) (44 KB)
 6.   document Załącznik nr 6 - Baza danych Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (MHP) (47 KB)
 7.   document Załącznik nr 7 - Baza obszarów zagrożonych podtopieniami (Podtopienia) (44 KB)
 8.   document Załącznik nr 8 - Baza danych jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) (43 KB)
 9.   document Załącznik nr 9 - Informacje z innych baz danych hydrogeologicznych (45 KB)
 10.   document Załącznik nr 10 - Zgoda na przetwarzanie danych w aplikacji CBDH (18 KB)
 11.   pdf Załączniki nr-y od 1 do 10 w formacie pdf (7.47 MB)

OPŁATY

Za wyszukanie i przygotowanie danych pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 

document Cennik opłat za wyszukanie i przygotowanie informacji » (226 KB)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać w wersji papierowej lub cyfrowej.

Poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie danych z baz PSH w wersji cyfrowej uwierzytelniony poprzez profil zaufany należy przesłać na:

Skrzynkę podawczą ePUAP na adres: skrytka/PIG-PIB/SkrytkaESP

W zamieszczonym pod tym adresem formularzu należy wybrać jako adresata Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz dołączyć formularz wniosku jako załącznik.

Poprawnie wypełniony oryginał wniosku o udostępnienie danych z baz PSH w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
z dopiskiem: Zespół ds. Obsługi Wniosków

UDOSTĘPNIANIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI  HYDROGEOLOGICZNYCH 

Archiwalne dokumentacje hydrogeologiczne gromadzi i udostępnia Narodowe Archiwum Geologiczne. Materiały archiwum są udostępniane na wniosek o wgląd lub udostępnienie.

Sygnatury dokumentów można odnaleźć w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
- w podsystemie Dokumenty »

Więcej informacji dotyczących gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej znajdują się na stronie Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej »

ZAMAWIANIE ARKUSZY MAP I WYDAWNICTW PIG-PIB »