Dr hab. Piotr Szrek

Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, sekretarz naukowy

Wykształcenie

Ukończył Technikum Geologiczne w Kielcach ze specjalnością geologia poszukiwawcza. Jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał licencjat ze specjalnością paleontologia, a następnie zdobył tytuł magistra nauk o Ziemi. Również na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał w 2010 roku stopień doktora nauk o Ziemi na podstawie rozprawy „Ryby pancerne z dewonu Gór Świętokrzyskich”. W roku 2021 w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Doświadczenie i dorobek zawodowy

W latach 2005-2008 był zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Paleobiologii i Muzeum Ziemi).

Od 2009 roku jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. W latach 2010-2016 kierował Muzeum Geologicznym PIG-PIB.

Od października 2019 roku zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju, a od listopada 2022 również stanowisko sekretarza naukowego PIG-PIB.

Od początku pracy naukowej głównym przedmiotem jego zainteresowań jest paleontologia kręgowców, związana z Górami Świętokrzyskimi.

Prowadził aktywną współpracę naukową, zarówno krajową, jak i zagraniczną. Był wykonawcą oraz kierownikiem grantów naukowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Realizował także granty finansowane ze środków zagranicznych (m.in. National Geographic Society) oraz grantów wewnętrznych, realizowanych w ramach działalności statutowej PIG-PIB. Był uczestnikiem oraz współorganizatorem licznych konferencji i sympozjów krajowych oraz zagranicznych o tematyce geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem paleontologii. Brał udział w realizacji dwóch projektów w ramach International Geoscience Program (IGCP).

W latach 2009-2012 był członkiem komitetu sterującego Scientific Collections International i do dziś kontynuuje współpracę w ramach Global Registry of Scientific Collections International. Kilkukrotnie brał udział w pracach dotyczących koordynacji i zarządzania naukowymi kolekcjami przyrodniczymi na świecie.

Był współpromotorem czterech prac magisterskich, a obecnie jest promotorem doktoratu.

Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym ponad 30 recenzowanych, w renomowanych czasopismach naukowych.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, związanych z aktywnością naukową, w tym nagrodą specjalną Prezesa Rady Ministrów oraz Traveller-em przyznanym przez National Geographic Polska.