Dr Andrzej Głuszyński

Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Wykształcenie

Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w zakresie geologii poszukiwawczej na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Budowa geologiczna strefy brzeżnej Karpat i zapadliska przedkarpackiego w rejonie Tarnowa–Pilzna uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Za przygotowanie rozprawy doktorskiej otrzymał w 2015 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów doktoranckich odbył staż naukowy w University of Vienna w ramach stypendium CEEPUS. W 2017 roku ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie i dorobek naukowy

W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym pracuje od 2013 roku. Od rozpoczęcia pracy zawodowej jego głównym tematem zainteresowań są zagadnienia dotyczące strukturalnej interpretacji danych sejsmicznych, kartografii wgłębnej oraz tektoniki złóż węglowodorów i miedzi.