Prof. dr hab. inż. Przemysław BORKOWSKI

Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego ds. badań i rozwoju

 

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska). Na tej samej uczelni w 1997 roku obronił pracę doktorską („Optymalizacja konstrukcji koncentrycznej dyszy wielootworowej z uwagi na użytkowe właściwości wysokociśnieniowego strumienia hydrościernego”) a w 2004 roku, na podstawie rozprawy „Teoretyczne i doświadczalne podstawy hydrostrumieniowej obróbki powierzchni”, uzyskał habilitację. W grudniu 2010 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych.

 

Przebieg pracy zawodowej

W latach 1993-2013 zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, późniejszej Politechniki Koszalińskiej, kolejno jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. W tym czasie współtworzył Centrum (późniejszy Instytut) Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych i kierował nim przez osiem lat. Pełnił także funkcję prorektora ds. studenckich, organizacji i rozwoju. W latach 1996-2008 pracował też w Centrum Technik Proekologicznych w Koszalinie jako specjalista ds. naukowo-badawczych. Od 2013 roku jest profesorem w KGHM Cuprum sp. z o.o. – CBR we Wrocławiu. Kierował tam Zakładem Analityki Systemów i Zarządzania Procesowego, później zaś Zespołem Technologii Niekonwencjonalnych. Zasiadał też w Radzie Naukowej KGHM Cuprum sp. z o.o. Od grudnia 2014 r. do marca 2015 r. współpracował z Nihon University w Koriyama w Japonii jako Senior Researcher we Fluid Engineering Laboratory, Department of Mechanical Engineering. Prof. Borkowski był także członkiem Rady Naukowej PIG-PIB. Od 2016 roku przewodniczy Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej przy Ministrze Środowiska.

 

Główne zainteresowania naukowo-techniczne

 • metodologia procesu poznawczego erozji hydrostrumieniowej
 • badania fizyczno-chemicznych właściwości wody strukturalizowanej różnymi polami energetycznymi
 • badania i analiza procesów sublimacji suchego lodu CO2 w aspekcie zagospodarowania jego fazy gazowej
 • optymalizacja warunków wytwarzania i badania przydatności wysokoenergetycznej strugi kriogenicznej
 • analiza samowzbudnego wytwarzania pulsacyjnej strugi wodnej dla kopalnictwa ropy naftowej i gazu
 • badania udarów hydrodynamicznych i ich propagacji w rurociągach transportujących płyny wielofazowe
 • mikronizacja minerałów i materiałów kruchych, w tym rudy Cu, z wykorzystaniem wysokociśnieniowej strugi wodnej
 • kawitacyjna dyspergacja zawiesin wielofazowych, zwłaszcza w procesach hydrostrumieniowej mikronizacji węgla i jego przeróbki na quasi-płynne paliwa węglowo-wodne nowej generacji
 • stosowanie wysokociśnieniowych technik hydrostrumieniowych do urabiania złóż surowców mineralnych i energetycznych zalegających na dużych głębokościach, w tym specjalne górnictwo podmorskie
 • tworzenie niekonwencjonalnych technologii proekologicznych i biomedycznych.

 

Publikacje

Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji. Napisał siedem książek i monografii. Jest współautorem czterech kolejnych.

 

Dorobek naukowo-techniczny

Prof. Borkowski wypromował czterech doktorów. Jest recenzentem jednej rozprawy habilitacyjnej i czterech doktorskich oraz kilkudziesięciu prac naukowych krajowych i zagranicznych. Wykonał ponad sto ekspertyz i opinii technicznych, a także zleceń dla przemysłu i gospodarki. Jest autorem 12 indywidualnych seminariów naukowych, w tym 9 zagranicznych oraz autorem i współautorem 11 patentów i zgłoszeń patentowych, z czego 8 uzyskało patent. Jest też ekspertem NCBiR w zakresie inżynierii mechanicznej i górnictwa rud metali oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań (Research Scholar of the Science Management and Commercialization, Poland’s Top 500 Innovators Program. Center for Professional Development, Stanford University, USA, 2012). W swoim dorobku ma ponadto:

 • ponad 40 wdrożeń technologii hydrostrumieniowych  
 • 40 oryginalnych opracowań know-how
 • 2 granty promotorskie KBN
 • 2 granty indywidualne KBN
 • 3 granty badawcze celowe NCBiR
 • 5 opracowań wewnętrznych dla KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Cuprum sp. z o.o.
 • 1 grant europejski (program SPO-WKP)
 • 40 zagranicznych staży i wizytacji naukowo-technicznych

 

Zagraniczna współpraca naukowa

 • Missouri University of Science and Technology, High Pressure Waterjet Laboratory. Rolla, USA
 • Nihon University, College of Engineering, Waterjet Laboratory. Koriyama, Japonia
 • BHR Group. The Fluid Engineering Centre, Cranfield, Wlk Brytania
 • China University of Petroleum, College of Petroleum Engineering. Dongying, Chiny
 • Snezhinsk State Academy of Physics and Technology, Mechanical Engineering Dpt. Snezhinsk, Rosja
 • Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics. Ostrava, Czechy

 

Członkostwo  w zagranicznych stowarzyszeniach

 • The Water Jet Technology Society of Japan od 2003
 • Water Jet Technology Association (USA) od 2004
 • Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie, Niemcy od 2005
 • International Society of Water Jet Technology od 2005

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Indywidualna Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (2006)
 • honorowy tytuł Mistrz Techniki 1995
 • tytuł Zachodniopomorski Nobel 2004
 • The Best Paper Award of the Water Jet Technology Society of Japan 2010

ponadto: nagroda NOT (1995), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (1995), Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego (2005), Prezydenta Euroregionu Pomerania (2005), Prezydenta m. Szczecina (2005), Prezydenta m. Koszalina (2005), Rektora Politechniki Koszalińskiej (9 nagród I st. i 7 nagród II st.), dyplom i nagroda Prezesa Zarządu KGHM Cuprum (2014)