Mapa geośrodowiskowa Polski

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 (MgśP)

Mapa przedstawia w formie kartograficznej (plansze: A i B) stan i zasoby środowiska naturalnego, a jednocześnie stanowi cyfrową bazę danych o tym środowisku.

Plansza A to zaktualizowana po pięciu latach treść Mapy geologiczno-gospodarczej w skali 1:50 000 (MggP). Planszę B stanowi nowa warstwa informacyjna: „Zagrożenia powierzchni ziemi”. Informacje zawarte na Planszy A można zestawić w czterech podstawowych grupach:

 1. Warstwa informacyjna: ZŁOŻA KOPALIN, warstwy tematyczne:
  - kopaliny - złoża udokumentowane,
  - kopaliny – perspektywy i prognozy,
  - górnictwo i przetwórstwo kopalin.
 2. Warstwa informacyjna: WODY, warstwy tematyczne:
  - wody powierzchniowe,
  - wody podziemne,
  - strefa wybrzeża morskiego.
 3.  warstwa informacyjna: WARUNKI PODŁOŻA , warstwy tematyczne:
  - warunki budowlane,
  - gleby chronione,
  - obszary leśne.
 4. Warstwa informacyjna: OCHRONA ŚRODOWISKA, warstwy tematyczne:
  - ochrona przyrody i krajobrazu,
  - ochrona dziedzictwa kulturowego.

Planszę B stanowi warstwa informacyjna ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI, w skład której wchodzą warstwy tematyczne:

 • geochemia środowiska,
 • składowanie odpadów,
 • antropopresja.

Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP), począwszy od opracowania pierwszej koncepcji w 1997 r. przeszła kilka transformacji. W latach 2013-2019 Państwowa Służba Geologiczna zrealizowała kontynuację drugiej edycji mapy  (MGśP II). Informacje gromadzone są w ciągłej bazie danych przestrzennych GIS, udostępnianej poprzez portal internetowy emgsp.pgi.gov.pl/emsp.

Dane udostępnione są w postaci usług przeglądania WMS, których adresy umieszczone są na dedykowanym portalu mapowym. Ponadto istnieje możliwość przeglądania i pobierania wersji kartograficznej poprzedniej i obecnie zakończonej edycji Mapy (2005-2012) i (2013-2019) poprzez skorowidz arkuszy MGśP umieszczony na przeglądarce mapowej Centralnej Bazy Danych Geologicznych (geologia.pgi.gov.pl).

Usługi prezentujące dane dotyczące warstw tematycznych kopaliny i antropopresja dostępne są również poprzez aplikację GeoLOG, dedykowanej urządzeniom mobilnym.

Dostęp do wybranych informacji możliwy jest również poprzez moduł raportowy MGśP (http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty). Aplikacja umożliwia generowanie raportów dotyczących rozpoznania potencjalnej bazy surowców mineralnych czy stanu środowiska.