Mapa geośrodowiskowa Polski

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 (MgśP).

Przedstawia ona w formie kartograficznej (plansze: A i B) stan i zasoby środowiska naturalnego, a jednocześnie stanowi cyfrową bazę danych o tym środowisku.
Plansza A - to zaktualizowana po pięciu latach treść Mapy geologiczno-gospodarczej w skali 1:50 000 (MggP). Planszę B stanowi nowa warstwa informacyjna: „Zagrożenia powierzchni ziemi”. Informacje jakie zawarte są na Planszy A można zestawić w czterech podstawowych grupach:

1. warstwa informacyjna: ZŁOŻA KOPALIN
warstwy tematyczne:
- kopaliny - złoża udokumentowane,
- kopaliny – perspektywy i prognozy,
- górnictwo i przetwórstwo kopalin

2. warstwa informacyjna: WODY
warstwy tematyczne:
- wody powierzchniowe,
- wody podziemne,
- strefa wybrzeża morskiego

3. warstwa informacyjna: WARUNKI PODŁOŻA
warstwy tematyczne:
- warunki budowlane,
- gleby chronione,
- obszary leśne

4. warstwa informacyjna: OCHRONA ŚRODOWISKA
warstwy tematyczne:
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- ochrona dziedzictwa kulturowego,

Planszę B stanowi warstwa informacyjna ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI, w skład której wchodzą warstwy tematyczne:
- geochemia środowiska,
- składowanie odpadów,
- antropopresja.


Pokrycie całego obszaru Polski Mapą przewidziane jest na rok 2012.