Struktura PSG

Pracami pionu państwowej służby geologicznej kieruje dr Edyta Majer - dyrektor ds. państwowej służby geologicznej, zastępca dyrektora Instytutu. Zakres działania zastępcy dyrektora został szczegółowo określony w Regulaminie organizacyjnym PIG-PIB.

Zadania państwowej służby geologicznej w PIG-PIB realizowane są w obrębie pionu państwowej służby geologicznej, w której skład wchodzą następujące programy/zakłady:

 1. Pracownia Ekonomiki Złóż
 2. Pracownia Baz Danych Złożowych:
  - Sekcja Rejestru Obszarów Górniczych
  - Sekcja Wizualizacji Danych Złożowych
 1. Pracownia Archiwów Dokumentów:
  - Sekcja Gromadzenia i Archiwizacji Dokumentów
  - Sekcja Obsługi Dokumentów
  - Sekcja Konserwacji Dokumentów
 2. Pracownia Digitalizacji i Udostępniania Informacji Geologicznej:
  - Sekcja Obsługi Wniosków
  - Sekcja Poligrafii i Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB
  - Sekcja Digitalizacji
 3. Pracownia Archiwów Próbek Geologicznych
 1. Energia Odnawialna
 2. Energia Jądrowa
 3. Węglowodory
 4. Węgle
 5. Podziemne Magazynowanie i Składowanie
 1. Kartografia geośrodowiskowa
 2. Kartografia Geologiczno-Inżynierska
 3. Monitoring i Ocena Stanu Środowiska
 4. Geologia dla Samorządów
 5. Dokumentowanie Geologiczno-Inżynierskie
 6. Geofizyka inżynierska.Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał
 1. Kartografia Płytka
 2. Kartografia Wgłębna
 1. System Osłony Przeciwosuwiskowej
 2. Geozagrożenia Strefy Brzegowej Bałtyku
 3. Centrum Teledetekcyjne
 4. Centrum Monitoringu Osuwisk (LANDLAB)
 1. Surowce Metaliczne
 2. Surowce Skalne i Chemiczne
 1. Geologia i Geodynamika Strefy Brzegowej
 2. Geologia Podłoża Basenów Morskich i Oceanicznych
 3. Geologia Obszarów Polarnych
 1. Laboratorium modelowania 3D Struktur Geologicznych
 2. Laboratorium Modelowania Procesów Geologicznych (GEOMODEL)

Zadania państwowej służby geologicznej realizowane są ponadto w innych komórkach organizacyjnych PIG-PIB znajdujących się poza pionem psg np. w Samodzielnej Sekcji Wód Leczniczych i Termalnych, Zakładzie Rozwoju Systemów Informatycznych, Muzeum Geologicznym. Zakres działania programów/zakładów został szczegółowo określony w Regulaminie organizacyjnym PIG-PIB.

Z jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład pionu państwowej służby geologicznej współpracują także pozostałe komórki organizacyjne Instytutu, wspomagając je we wszystkich obszarach działalności.