pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2019 - 30.09.2019 Popularny

Przez 191 pobrań

Pobierz (pdf, 13.17 MB)

prognoza-7b-2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2019 - 30.09.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie od 1 września do 30 września 2019 roku na znacznych obszarach kraju w granicach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego oraz warmińsko-mazurskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Na wskazanych obszarach, w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

W prognozowanym okresie zjawisko niżówki hydrogeologicznej obserwowane może być również lokalnie na innych obszarach kraju, w tym w szczególności na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego oraz warmińsko-mazurskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Lokalnie niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i małopolskim. Stosunkowo często na terenie Polski może dochodzić także do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie układał się w strefie SNG-SNO, czyli powyżej stanu niskiego ostrzegawczego, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia. Jednak na przeważającym obszarze kraju zwierciadło wody będzie układać się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej stanu średniego niskiego (SNG).

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego, znajdą się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). W skali lokalnej sytuacja taka może mieć również miejsce w województwach: łódzkim, opolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Ponadto w województwach: pomorskim oraz warmińsko-mazurskim często może dochodzić do sytuacji, w których stan rezerw kształtować się będzie powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak nie powinno to w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

Na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%

 

prognoza 6b 2019 ryc2 sierpień

 Ryc. 1 Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – wrzesień 2019 rok

 

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz lokalnie pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego wystąpi zjawisko niżówki hydrogeologicznej.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących miesiącach.

 

prognoza 6b 2019 ryc3

 Ryc. 2 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – wrzesień 2019 rok