Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2020 - 31.10.2020 Popularny

449 pobrań

Pobierz (pdf, 4.40 MB)

Prognoza nr 9b na okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze kraju.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2020 - 31.10.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 do 31 października 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw:
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- pomorskiego,
- podlaskiego,
- lubelskiego.

Ponadto na mniejszą skalę zjawisko to może być obserwowane także na obszarze województw:
- zachodniopomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- lubuskiego,
- mazowieckiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- śląskiego
- i świętokrzyskiego.

 

PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG*). Przewiduje się, że sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny.

Ponadto, stosunkowo często szczególnie w pasie nizin, stan rezerw może być niższy niż 20%, ale kształtować się powyżej zera. Tego typu sytuacja nie powinna powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.
 

* NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia;

 

Mapa prognozy rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciuu położenia zwierciadła wody stan październik 2020

 Ryc. 1 Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – październik 2020 rok

 

PROGNOZA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju w październiku 2020 r. niżówka hydrogeologiczna będzie występować głównie w województwach:
- wielkopolskim,
- kujawsko-pomorskim,
- pomorskim,
- podlaskim
- i lubelskim.

Ponadto zjawisko to, jednak jak się przewiduje - na mniejszą skalę, może występować także na obszarze województw:
- zachodniopomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- lubuskiego,
- mazowieckiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- śląskiego
- i świętokrzyskiego.

 

 

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej mogą pojawić się trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na obszarze kraju będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO**-SNG***, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.
Sytuacja hydrogeologiczna prognozowana na okres od 1 do 31 października 2020 r. określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody (NG) charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości opisanej jako poziom średni niski z wielolecia (SNG);
*** SNG [m] – średnia z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej (NG) dla okresu wielolecia.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych w związku z wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej stan na październik 2020

 Ryc. 2 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – październik 2020 rok