pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2020 - 29.02.2020

W Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2020 - 29.02.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 do 29 lutego 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach kraju. Na dużą skalę zjawisko to może występować w granicach województw:
- lubelskiego,
- wielkopolskiego,
- mazowieckiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- kujawsko-pomorskiego
- dolnośląskiego,
- opolskiego
- śląskiego,
a także, w znacznie mniejszym stopniu, na terenie województw:
- lubuskiego,
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego
- podkarpackiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że w większości przypadków, sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny, poza wyjątkiem północnej części województwa śląskiego, gdzie obniżenie poziomu rezerw może przybrać wymiar regionalny.


Ponadto przewiduje się, że stosunkowo często na terenie kraju stan rezerw kształtować się będzie powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

 

prognoza 1b 2020 ryc2 listopad

 Ryc. 1 Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – luty 2020 rok

 

PROGNOZA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na znacznym obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z utrzymującym się zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej. Na dużą skalę zjawisko to może występować przede wszystkim w obrębie województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W znacznie mniejszym stopniu niżówka może dotknąć również województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie i podkarpackie.

prognoza 1b 2020 ryc3

 Ryc. 2 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – luty 2020 rok