Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w PIG-PIB

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB z dnia 5 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stosuje się przepisy:

 1. działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiot skargi/wniosku

Przedmiotem skargi/wniosku mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez PIG - PIB lub jego pracowników.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga lub wniosek wnoszone do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zawiera:

 1. imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;
 2. adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;
 3. treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierający imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób i forma składania skarg/wniosków

Skargi i wnioski do Instytutu mogą być wnoszone:

 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; faksem, na nr (22) 45 92 002;
 • pisemnie, na adres Instytutu (adres siedziby głównej lub poszczególnych oddziałów);
 • osobiście w godzinach przyjęć : poniedziałek - piątek 9.00-15.00 pisemnie lub ustnie do protokołu, przy czym, w przypadku złożenia skargi ustnie do protokołu, protokół podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz wyznaczony .pracownik sekretariatu w komórce właściwej ds. obsługi dyrektora Instytutu.

Skargi i wnioski pisemne składa się w kancelarii ogólnej Instytutu w Warszawie ul. Rakowiecka 4 (wejście od ul Wiśniowej) oraz w sekretariatach oddziałów:

 • Oddział Geologii Morza, ul. Kościerska 5, Gdańsk;
 • Oddział Dolnośląski, ul. Jaworowa 19, Wrocław;
 • Oddział Górnośląski, ul. Królowej Jadwigi 1, Sosnowiec;
 • Oddział Karpacki, ul. Skrzatów 1, Kraków;
 • Oddział Świętokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce;
 • Oddział Pomorski, ul. Wieniawskiego 20, Szczecin.

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli Instytut nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu do Instytutu, przekazuje ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się zainteresowanego poprzez doręczenie mu oryginału pisemnej odpowiedzi listem poleconym lub umożliwia mu zapoznanie się z nim osobiście, co zainteresowany potwierdza własnoręcznym podpisem na skardze lub wniosku.

Organ rozpatrujący skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor Instytutu.

Przyjęcia interesantów

Interesantów przyjmuje dyrektor Instytutu, w przypadku jego nieobecności, zastępujący go w tym dniu zastępca dyrektora, to jest w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 14.00 w swoim gabinecie (pok. 207, budynek im. J. Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie), a w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym po nim następującym. Na spotkanie można zapisać się osobiście lub telefonicznie pod numerem: tel.(22) 45 92 24 00, lub (22) 459 25 94 w godz. 9.00- 15.00.

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 2096)

Dział VIII. Skargi i wnioski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 221. Realizacja prawa do składania skarg i wniosków

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Art. 222. Kryterium kwalifikacji pisma jako skargi lub wniosku

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Art. 223. Rozpatrywanie skarg i wniosków w ramach właściwości organów

§ 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Art. 224. Ustawowe pojęcie organów państwowych

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach państwowych - rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 225. Obowiązek przeciwdziałania ograniczaniu prawa do składania skarg i wniosków

§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.

Art. 226. Rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Art. 226a. Przekazywanie informacji skarżącemu lub wnioskodawcy

Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, skarżącemu lub wnioskodawcy przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób.

Rozdział 2. Skargi

Art. 227. Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 228. Adresat skargi

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Art. 229. Właściwość organów w sprawach rozpatrywania skarg

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa;
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 -rada gminy;
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu;
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa;
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów;
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór;
 8. ministra – Prezes Rady Ministrów;
  8a - konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;
 9. organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.

Art. 230. Właściwość organów w sprawach skarg dotyczących organizacji społecznych

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Art. 231. Obowiązki organu niewłaściwego do rozpatrzenia otrzymanej skargi

§ 1. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

§ 2. Informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący skargę, dołącza się do zawiadomienia o przekazaniu skargi.

Art. 232. Przekazanie skargi do załatwienia organowi niższego stopnia

§ 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.

§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Art. 233. Skarga w sprawie indywidualnej

Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.

Art. 234. Złożenie skargi w toku postępowania

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

 1. skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu;
 2. skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Art. 235. Skarga w sprawie po wydaniu decyzji ostatecznej

§ 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 zasada trwałości decyzji § 1 zdanie drugie.

§ 2. (uchylony)

Art. 236. Właściwość organu do rozpatrzenia skargi

§ 1. W przypadkach określonych w art. 233 skarga w sprawie indywidualnej i art. 234 złożenie skargi w toku postępowania organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235 skarga w sprawie po wydaniu decyzji ostatecznej - organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

§ 2. W przypadku wszczęcia albo wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi, o której mowa w art. 233 skarga w sprawie indywidualnej zdanie drugie, art. 234 złożenie skargi w toku postępowania pkt 2 lub art. 235 skarga w sprawie po wydaniu decyzji ostatecznej, w stosunku do strony i uczestnika postępowania przepisu art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

§ 3. Na każdym etapie postępowania, o którym mowa w § 2, skarżący może zezwolić organowi na udostępnienie swoich danych stronie postępowania.

Art. 237. Termin do załatwienia skargi

§ 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art 36-38.

Art. 238. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 ponowienie skargi uznanej uprzednio za bezzasadną.

§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Art. 239. Ponowienie skargi uznanej uprzednio za bezzasadną

§ 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

§ 2. (uchylony)

Art. 240. Odesłanie do przepisów postępowania właściwych dla danej sprawy

Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu (art. 3 wyłączenie stosowania Kodeksu § 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art 233-239 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy.

Rozdział 3. Wnioski

Art. 241. Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art. 242. Właściwość organów w sprawach wniosków

§ 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji.

Art. 243. Obowiązki organu niewłaściwego do rozpatrzenia otrzymanego wniosku

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. Terminy załatwiania wniosków

§ 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 termin do załatwienia skargi § 1.

§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 245. Przekroczenie terminu do załatwienia wniosku

W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 terminy załatwiania wniosków właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Art. 246. Skarga na sposób załatwienia wniosku

§ 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 terminy załatwiania wniosków albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245 przekroczenie terminu do załatwienia wniosku).

Art. 247. Odesłanie do przepisów dotyczących skarg

Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art. 230 właściwość organów w sprawach skarg dotyczących organizacji społecznych, art. 237 termin do załatwienia skargi § 2 i art. 238 zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych

Art. 248. Skargi i wnioski przekazywane przez media i organizacje społeczne

§ 1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne do organów właściwych w myśl art 228-230 i art. 242 właściwość organów w sprawach wniosków podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie określonym w przepisach rozdziałów 2 i 3 niniejszego działu.

§ 2. Właściwy organ zawiadamia w przepisanym terminie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku albo o ich przekazaniu innemu organowi w celu załatwienia również redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia.

Art. 249. Odesłanie do przepisów dotyczących skarg i wniosków

Przepis art. 248 skargi i wnioski przekazywane przez media i organizacje społeczne stosuje się odpowiednio do skarg i wniosków przekazanych przez organizacje społeczne do organów właściwych w myśl art 228-230 oraz art. 242 właściwość organów w sprawach wniosków.

Art. 250. Uchylony

Art. 251. Odesłanie do przepisów dotyczących skarg i wniosków

Przepisy art. 237 termin do załatwienia skargi § 4 oraz art. 245 przekroczenie terminu do załatwienia wniosku i art. 246 skarga na sposób załatwienia wniosku stosuje się odpowiednio do redakcji prasowej, która opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

Art. 252. Uchylony

Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków

Art. 253. Tryb przyjmowania skarg i wniosków

§ 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

§ 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki organizacyjne.

Art. 254. Rejestrowanie i przechowywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Art. 255. Uchylony

Art. 256. Obowiązki pracownika który otrzymał skargę dotycząca jego działalności

Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.
Rozdział 6. Nadzór i kontrola

Art. 257. Nadzór zwierzchni nad załatwianiem skarg i wniosków

Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów.

Art. 258. Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków

§ 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują:

 1. ministrowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi;
 2. właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej;
 3. terenowe organy administracji rządowej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy;
 4. organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne - gdy chodzi o skargi załatwiane przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych;
 5. Prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w organach organizacji społecznych sprawują statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych tych organizacji - organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej organizacji.

Art. 259. Okresowe oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 1. Organy, o których mowa w art. 258 nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.

§ 2. (uchylony)

§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu polepszenia działalności poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 260. Uchylony

 

Zmodyfikował/ła: Anita Starzycka