Przetarg ofertowy na samochody Vito, Passat, Duster - Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

ogłasza przetarg ofertowy na samochody:

  • Samochód osobowy marki Mercedes-Benz Vito 115 CDi, nr rej. WE 7492C, rok produkcji 2005, przebieg 320000 km, cena wywoławcza  9240 PLN (brutto);
  • Samochód osobowy marki Volkswagen Passat B7LIM. Highline 1.8 TSI 118 KW nr rej. WE 9075Y, rok produkcji 2011, przebieg 221600 km, cena wywoławcza  24360 PLN (brutto)
  • Samochód osobowy marki Dacia Duster, nr rej. WE 4891Y, rok produkcji 2011, przebieg 225000 km, cena wywoławcza  12900 (brutto);

Samochody można oglądać na parkingu PIG-PIB  w Warszawie ul. Rakowiecka 4, w dni powszednie w godz. 07.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu się z osobami upoważnionymi.

Osoby upoważnione do kontaktu:

  • Pan Jarosław Dylewski tel. kom. 517 080 219; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
  • Pan Andrzej Staros tel. kom. 607 701 329; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferty należy składać w Kancelarii PIG-PIB Warszawa ul. Rakowiecka 4  pok. 1 (przy wejściu głównym) do dnia 28.10.2020  do godz. 11:00. (kancelaria czynna w godzinach 8:15 – 16:15)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 o godz. 11:30 w  sekretariacie Działu Administracyjnego PIG-PIB 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4 pok. nr 20a.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto: GETIN NOBILE BANK  52156000132366233519650001. W tytule przelewu proszę podać „Wadium na samochód ………………………………. (marka samochodu, na który wpłacane jest wadium)”

Wadium osób, które zaproponują najwyższą cenę zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym zostanie zwrócone.

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

 

Opis sposobu przygotowania ofert

1) Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty. W ofercie Oferent określi: własną nazwę, cenę za jaką oferuje kupno Mercedesa–Benz Vito lub/icenę za jaką oferuje kupno Dacii Duster lub/i cenę za jaką oferuje kupno Volkswagena Passata w kwocie brutto,

2) Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Oferenta w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy w sprawie sprzedaży w imieniu reprezentowanego,

3) Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium,

4) Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Oferenta, a także Sprzedającego oraz następujące oznaczenie:

“Przetarg ofertowy na samochody osobowe PIG-PIB - Warszawa”
(DZIAŁ ADMINISTRACYJNY)
Nie otwierać przed dniem 28.10.2020 r., godz. 11:30

Kryterium oceny ofert, ocena i unieważnienie postępowania

1) Sprzedający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę z najwyższą ceną z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa niż cena wywoławcza.

2) Oferty niespełniające wymagań formalnych niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone.

3) W przypadku gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie, Sprzedawca wezwie Oferentów do kontynuowania uczestnictwa w postępowaniu w trybie licytacji na zasadach określonych w § 11-23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

4) W przypadku gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta spełniająca wymogi formalne niniejszego ogłoszenia lub gdy żadna oferta nie osiągnie ceny wywoławczej, Sprzedający unieważni postępowanie przetargowe.

5) Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.