Przetarg ofertowy na samochód osobowy VW Passat - Warszawa

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

 

2. Podstawa prowadzenia postępowania:

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, termin związania ofertą:

 1. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: w kancelarii (pokój nr 1) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 godz. 11.00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2020 godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w Dziale Administracyjnym PIG-PIB w Warszawie ul. Rakowiecka 4 pok. nr 122, budynek „A”.

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

 1. SAMOCHÓD OSOBOWY nr rejestracyjny WE 9075Y:
 • marka pojazdu: VOLKSWAGEN,
 • model pojazdu: PASSAT,
 • rok produkcji: 2011,
 • pojemność silnika: 1798 cm3,
 • moc silnika: 118 kW,
 • numer nadwozia: VF77J9HZC67615168,
 • rodzaj paliwa: benzyna,
 • przebieg: 222000 km

 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT wraz z dokumentacją można oglądać w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu się z osobami upoważnionymi do kontaktu:

 • Paweł Rychlicki, tel. 500237536, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jarosław Dylewski, tel. 517080219, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

6. Termin nabycia.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, przy zastrzeżeniu, że termin zapłaty nie może przekroczyć 7 dni od dnia poinformowania Oferenta, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

7. Cena wywoławcza:

 • Samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT - cena wywoławcza 22620 PLN brutto;

 

8. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 • Kwota wadium VW Passat WE 9075Y to 2262 PLN brutto;

Wadium należy wpłacić na konto: GETIN NOBILE BANK  52156000132366233519650001.

W tytule przelewu należy podać: „Wadium na samochód VW Passat WE 9075Y”.

Wadium osób, które zaproponują najwyższą cenę zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (należy podać nr konta do zwrotu wadium).

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty. W ofercie Oferent określi: własną nazwę, cenę za jaką oferuje kupno Volkswagena Passata w kwocie brutto,
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Oferenta w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy w sprawie sprzedaży w imieniu reprezentowanego,
 3. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium,
 4. Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Oferenta, a także Sprzedającego oraz następujące oznaczenie:

Przetarg ofertowy na samochód osobowy VW Passat - Warszawa

(DZIAŁ ADMINISTRACYJNY)

Nie otwierać przed dniem 15.01.2021 r., godz. 11:30

 

10. Kryterium oceny ofert, ocena i unieważnienie postępowania

 1. Sprzedający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę z najwyższą ceną z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa niż cena wywoławcza.
 2. Oferty niespełniające wymagań formalnych niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone.
 3. W przypadku gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie, Sprzedawca wezwie Oferentów do kontynuowania uczestnictwa w postępowaniu w trybie licytacji na zasadach określonych w § 11-23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).
 4. W przypadku gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta spełniająca wymogi formalne niniejszego ogłoszenia lub gdy żadna oferta nie osiągnie ceny wywoławczej, Sprzedający unieważni postępowanie przetargowe.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.