Przetarg ofertowy na samochody PIG-PIB

Aktualizacja ogłoszenia w dniu 16.12.2021:

W dniu 15.12.2021 trzy pojazdy marki Toyota Hilux (WE 5782U, WE 5786U, WE 5790U) zostały wycofane z przetargu ofertowego.

Osobom/Firmom, które dokonały wpłaty wadium  na wymienione pojazdy kwota zostanie niezwłocznie zwrócona.

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

sprzedaż zbędnych środków trwałych:

 1. Samochód osobowy CITROEN BERLINGO, nr rej. WE 4241P, rok prod. 2008, przebieg 232179 km, cena wywoławcza 15200 ZŁ (brutto);
 2. Samochód osobowy CITROEN BERLINGO, nr rej. WE 4341P, rok prod. 2008, przebieg km 224990, cena wywoławcza 14400 ZŁ (brutto);
 3. Samochód osobowy DACIA DUSTER, nr rej. WE 3855Y, rok prod. 2011, przebieg 258700 km, cena wywoławcza 14600 ZŁ (brutto);
 4. Samochód osobowy DACIA DUSTER, nr rej. WE 3908Y, rok prod. 2011, przebieg 250808 km, cena wywoławcza 13800 ZŁ (brutto);
 5. Samochód osobowy DACIA DUSTER, nr rej. WE 704EN, rok prod. 2012, przebieg 198116 km, cena wywoławcza 13800 ZŁ (brutto);
 6. Samochód osobowy NISSAN X-TRAIL, nr rej. WE 4413P,rok prod. 2008, przebieg 251428 km, cena wywoławcza 14500 ZŁ(brutto);
 7. Samochód osobowy NISSAN X-TRAIL, nr rej. WE 8491M,rok prod. 2007, przebieg 375860 km, cena wywoławcza 10569,11 ZŁ(brutto);
 8. Samochód ciężarowy TOYOTA HILUX, nr rej. WE 5782U, rok prod. 2007, przebieg 351079 km, cena wywoławcza 18900 ZŁ (brutto);
 9. Samochód ciężarowy TOYOTA HILUX, nr rej. WE 5786U, rok prod. 2007, przebieg 465980 km, cena wywoławcza 13900 ZŁ (brutto);
 10. Samochód ciężarowy TOYOTA HILUX, nr rej. WE 5790U, rok prod. 2007, przebieg 378730 km, cena wywoławcza 13400 ZŁ (brutto).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. wpłacenie wadium jako zabezpieczenia w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 20.12.2021 przelewem na konto PIG-PIB:

52 1560 0013 2366 2335 1965 0001, dopisując na poleceniu przelewu:

„Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB poz. ... (z zaznaczeniem pozycji, jakiego środka trwałego dotyczy)”.

 - wadium osobom wygrywającym zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przelewem bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, sprzedający może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

- sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę zakupu.

II. złożenie formularza oferty, który powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,

- oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywoławcza,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym danego środka trwałego,

- podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniu.

- dowód wpłaty wadium,

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty

- formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii PIG-PIB Warszawa ul. Rakowiecka 4  pok. 1 (przy wejściu głównym) do dnia 20.12.2021 do godz. 11:00. (kancelaria czynna a w godzinach 8:15 – 16:15)

- na kopercie proszę umieścić informację „Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB nie otwierać przed godziną 12:00 w dniu 20.12.2021”

- o zachowaniu terminu złożenia formularza oferty decyduje data wpływu do Kancelarii PIG-PIB, a nie data jego nadania.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania (zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert) w każdej chwili przetargu (do momentu wyboru oferty) bez konieczności podawania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom żadne roszczenia, w szczególności o zawarcie umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021 o godz. 12:00 w  sekretariacie Działu Administracyjnego     PIG-PIB, Warszawa ul. Rakowiecka 4 w sali Ruhlego. Przedmioty przetargu można oglądać w Warszawie ul. Rakowiecka 4, codziennie w godzinach 09:00-14:00,  po wcześniejszym umówieniu się z osobami upoważnionymi.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pan Jarosław Dylewski tel. kom. 517 080 219;

Pan Paweł Rychlicki tel. kom. 500 237 536;

Szczegółowe informacje na temat ww. środków trwałych na stronie https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/sprzedaz-samochodow.html. Wszelkie zapytania dotyczące środków trwałych należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W dniu 15.12.2021 pojazdy Toyoty Hilux (WE 5782U, WE 5786U, WE 5790U) zostały wycofane z przetargu ofertowego.

Osobom/Firmom, które dokonały wpłaty wadium  na wymienione pojazdy kwota zostanie niezwłocznie zwrócona.

W załączeniu (poniżej) następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy;
 • Oświadczenie oferenta;
 • Wyceny pojazdów.