Przetarg ofertowy na pojazdy PIG-PIB 3 szt

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

sprzedaż zbędnych środków trwałych:

  1. samochód osobowy    - DACIA LOGAN, nr rej. WE 4794Y, rok prod. 2011 cena wywoławcza 15 000,00 zł (brutto);
  2. samochód ciężarowy  - TOYOTA HILUX, nr rej. WE 5783U, rok prod. 2007 cena wywoławcza 25 000,00 zł (brutto);
  3. samochód ciężarowy  - NISSAN NAVARA, nr rej. WE 9348T, rok prod. 2009 cena wywoławcza 16 000,00 zł (netto);

W przypadku pozycji 3 faktura za sprzedaż pojazdu zostanie wystawiona ze stawką podatku „ZW” – bez podatku VAT.

Podstawa prawna zastosowania stawki ZW: art.43 ust. 1 pkt. Ustawy o VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. wpłacenie wadium, jako zabezpieczenia w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 10.01.2023, przelewem na konto PIG-PIB:

11 1020 1042 0000 8702 0504 1811,

dopisując w tytule przelewu:

„Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB poz. ... (z zaznaczeniem pozycji, jakiego środka trwałego dotyczy)”.

 - wadium osobom wygrywającym zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przelewem bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, sprzedający może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

- sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę zakupu.

II. złożenie formularza oferty, który powinien zawierać:

- imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,

- oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywoławcza,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym środka trwałego,

- podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniu.

- dowód wpłaty wadium,

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty

- formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii PIG-PIB Warszawa ul. Rakowiecka 4  pok. 1 (przy wejściu głównym) do dnia 10.01.2023 do godz. 11:00. (kancelaria czynna a w godzinach 8:15 – 16:15)

- na kopercie proszę umieścić informację „Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB nie otwierać przed godziną 12:00 w dniu 10.01.2023”.

- o zachowaniu terminu złożenia formularza oferty decyduje data wpływu do Kancelarii PIG-PIB, a nie data jego nadania.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania (zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert) w każdej chwili przetargu (do momentu wyboru oferty) bez konieczności podawania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom żadne roszczenia, w szczególności o zawarcie umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2023 o godz. 12:00 w  sekretariacie Działu Administracyjnego PIG-PIB, 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4. Przedmiot przetargu można oglądać w dniach 3-4.01.2023 w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 4 w godzinach            09:00 - 14:00,  po wcześniejszym umówieniu się z osobami upoważnionymi.

Osoby upoważnione do kontaktu:

  • Pan Jarosław Dylewski tel. kom. 517 080 219;
  • Pan Paweł Rychlicki tel. kom. 500 237 536;

Szczegółowe informacje na temat ww. środków trwałych na stronie:

https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/sprzedaz-samochodow/14185-przetarg-ofertowy-na-pojazdy-pig-pib-3-szt.html

Wszelkie zapytania dotyczące środków trwałych należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

W załączeniu (poniżej) następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy
  • Oswiadczenie oferenta;
  • Wyceny pojazdów.
 
Download this file (WE 4794Y wycena.pdf)WE 4794Y wycena.pdf[0]6934 kB22.12.2022
Download this file (WE 5783U wycena.pdf)WE 5783U wycena.pdf[0]9832 kB22.12.2022
Download this file (WE 9348T wycena.pdf)WE 9348T wycena.pdf[0]6792 kB22.12.2022
Download this file (Oswiadczenie oferenta.docx)Oswiadczenie oferenta.docx[0]115 kB22.12.2022
Download this file (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy.docx[0]115 kB22.12.2022
Download this file (Protokol z postepowania przetargowego_z dnia 11.01.2023r..pdf)Protokol z postepowania przetargowego_z dnia 11.01.2023r..pdf[0]196 kB13.01.2023