Ekspert odpowiada. Geologia złóż

Poniższe informacje nie stanowią porady prawnej. Przedstawione odpowiedzi stanowią jedynie ustosunkowanie się do przedstawionego stanu faktycznego w pytaniu i co do zasady nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (jako jednostka naukowo-badawcza) nie jest organem wydającym decyzje administracyjne ani jednostką mogącą dokonywać wiążącej interpretacji przepisów prawa lub oceny danego stanu faktycznego. Z uwagi na fakt, że każda sprawa jest inna i wymaga pogłębionej analizy w oparciu m.in. o dokumenty, wskazane jest aby osoby zainteresowane uzyskaniem konkretnej porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji skontaktowały się z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Jak prawidłowo rozliczyć złoże po zakończonej eksploatacji?

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy wynikającym z zakończenia działalności górniczej jest rozliczenie złoża po zakończeniu eksploatacji. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 P.g.g., w tym dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża stosuje się art. 93 ust. 1-3 P.g.g., tj. dodatek przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych. Dodatek podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez właściwy organ administracji geologicznej, z zastrzeżeniem że w przypadku, jeśli nie odpowiada on wymogom prawa lub powstał w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ wyda decyzję odmawiającą jego zatwierdzenia.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 987), dalej jako rozporządzenie MŚ, w przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża kopaliny dokonuje się rozliczenia zasobów złoża kopaliny w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Zgodnie z rozporządzeniem MŚ, w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zamieszcza się materiały, które dokumentują powstałe zmiany w części tekstowej, tabelarycznej i graficznej, rozliczenie zasobów złoża kopaliny oraz wyjaśnienie stwierdzonych różnic w wielkości dokumentowanych zasobów. W dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny sporządzonym w celu dokonania rozliczenia zasobów pozostałych w złożu, należy stosować kryteria bilansowości lub graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice, służące do obliczenia zasobów, przyjmowane w ostatniej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zatwierdzonej lub przyjętej bez zastrzeżeń lub w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Dodatkowo zapisy § 4 ust. 3 rozporządzenia MŚ wskazują, że w odniesieniu do dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, rozliczającego zasoby złoża, w przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża, nie mają zastosowania przepisy zobowiązujących do wykazania się dowodem istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, na której podstawie sporządzono dokumentację geologiczną złoża kopaliny. Należy stwierdzić, że w pozostałym zakresie należy spełnić wymagania formalne dotyczące dokumentacji geologicznej złoża, dotyczące m.in. odpowiedniej budowy dokumentacji (część tekstowa, część graficzna, w tym wskazane w niej elementy obowiązkowe).

W dodatku rozliczającym złoże należy uwzględnić ubytki zasobów wynikające z dokonywanych obmiarów geodezyjnych złoża oraz sporządzanych corocznie operatów ewidencyjnych zasobów złoża, które zgodnie z art. 101 ust. 7 P.g.g. dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej złoża, ponieważ – oprócz tego, że rejestrują zmiany zasobów w złożu, dostarczają cennej informacji o budowie złoża, pozyskaną w trakcie jego eksploatacji.

W przypadku zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża rozliczające zasoby złoża, jest on przekazywany do państwowej służby geologicznej w celu uwzględnienia zmian w krajowym bilansie zasobów złóż.

Odpowiedzi udzieliła: mgr Magdalena Piątkowska; grudzień, 2019 r.