• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Druga edycja Warsztatów Geologii Inżynierskiej odbyła się w dniach 6-7 kwietnia w budynku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Organizatorem konferencji byli Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH), we współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Oddziałem Małopolskim Polskiego Komitetu Geotechniki. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był mgr inż. Jacek Stanisz. Celem warsztatów była integracja środowiska związanego z geologią inżynierską oraz wymiana doświadczeń i prezentacja realizowanych projektów. Tematyka warsztatów dotyczyła prawnych aspektów dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, wykonywania i interpretacji badań gruntu oraz przykładowych rozwiązań projektowych w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie.

Przedstawiciele PIG-PIB po raz kolejny mieli okazję zaprezentować możliwości korzystania z danych geologicznych gromadzonych i udostępnianych w ramach państwowej służby geologicznej oraz podkreślić jak ważne jest rozpoznanie podłoża w procesie inwestycyjnym. W przerwach pomiędzy sesjami, przedstawiciele PIG-PIB prezentowali uczestnikom sposób korzystania z przeglądarki GeoLOG oraz możliwości pozyskania i przeglądania danych zgromadzonych w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich. Wyjaśniali także jak ważne jest rozpoznanie podłoża w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu przestrzenią podziemną miast. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

promocja_stoisko.JPG

Przedstawiciele PIG-PIB promują projekt RID, zachęcają do korzystania
z danych geologicznych i zapraszają na 6 Sympozjum Współczesne
Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce [zdj. M. Sokołowska]

W sesji dotyczącej przykładowych rozwiązań projektowych w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie, kierownik projektu dr Edyta Majer przedstawiła dotychczasowe rezultaty projektu "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie", realizowanego
w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych.

dr Edyta Majer prezentuje rezultaty projektu " Nowoczesne metody
rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie" [zdj. M. Sokołowska]

Dyskusje wśród uczestników warsztatów wywołały wystąpienia dotyczące aspektów prawnych dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Szczególnie gorąco rozprawiano o i możliwych zmianach w prawie, które miałyby usprawnić proces inwestycyjny.

Udział w II Warsztatach Geologii Inżynierskiej był także okazją do zaproszenia uczestników na organizowane w dniach 17-21 października 2017 r. 6 Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, którego tematem przewodnim są nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie.

Fotorelacja z Warsztatów jest dostępna na stronie organizatorów.

 

Autorzy: dr Marta Sokołowska i mgr Malwina Judkowiak

PIG-PIB rozpoczął na poligonach testowych prace badawcze, konieczne do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża na potrzeby drogownictwa.

Zakres badań na poligonach badawczych przewiduje wykonywanie:

- otworów badawczych różnymi metodami wiertniczymi;

- zestawu sondowań (CPTU, SDMT, FVT, DP);

- badań geofizycznych (ERT, GCM, SE, MASW, STR);

- badań laboratoryjnych gruntów i skał;

- pomiarów geodezyjnych;

- badań teledetekcyjnych.

Pierwsze prace rozpoczęto na poligonie testowym w Leszczach, założeniem którego jest walidacja geofizycznych metod sejsmiki otworowej w dowiązaniu do badań laboratoryjnych. Otwory po wykonaniu i opróbowaniu do badań laboratoryjnych zostaną odpowiednio przygotowane do prześwietleń sejsmicznych, wykonywanych w celu opracowania metodyki oceny parametrów sztywności podłoża.

IMG_0780.JPG

Prace terenowe na poligonie testowym w Leszczach [zdj. M. Sokołowska]

Wykonawcą wierceń, wyłonionym w procesie przetargowym jest Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze Pawlak. Dozór geologiczny prowadzą uprawnieni geolodzy z Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko, PIG-PIB.

 

Autorzy: dr Marta Sokołowska i mgr Malwina Judkowiak

 

W Wiśle, w dniach 7-10 marca 2017 roku w odbyły się XXXII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, na których przedstawiciele PIG-PIB prezentowali potencjał merytoryczny w zakresie oceny warunków podłoża gruntowego dla różnego rodzaju inwestycji. W warsztatach wzięli udział projektanci, przedsiębiorstwa wykonujące badania geologiczne, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, jednostki naukowe, firmy wykonawcze oraz inwestorzy. W trakcie warsztatów dyskutowano na temat jakości badań podłoża m in. w drogownictwie.

Oprócz obrad prowadzonych w 10 sesjach tematycznych  dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawowe, na których swój potencjał zaprezentowało niemal 40 firm z różnych branż budowlanych. Na jednym ze stoisk Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy miał możliwość przedstawienia baz danych i map przydatnych do oceny warunków w podłożu. Na stoisku zaprezentowano możliwość wykorzystania danych zgromadzonych w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) on-line. Udzielano także informacji na temat dotychczasowej realizacji prac w ramach projektu RID „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

RID na WPPK 2017.jpg

Dyrektor ds. służby geologicznej i kierownik projektu RID Edyta Majer
oraz Alicja Lewandowska na stoisku udzielają informacji na temat
projektu RID [zdj. M. Sokołowska]

 

Więcej informacji o udziale PIG-PIB w warsztatach znajdą Państwo w aktualnościach na stronie PIG-PIB.

 

Autor: dr Marta Sokołowska

 

W dniu 8 listopada 2016 roku w Krakowie odbyło się seminarium naukowo-techniczne nt. „Badania podłoża gruntowego sondą statyczną – sprzęt, jakość, interpretacja”. Organizatorem seminarium byli Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polski Komitet Geotechniki o. Małopolski, firma BAARS oraz Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (WGGiOŚ, AGH) i Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki (WIŚiG, UR).

seminarium CPT_wyklady.JPG

[zdj. BAARS]

Seminarium zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, audytoryjnej, dr inż. Bartłomiej Czado zapoznał uczestników seminarium z prawnymi wymogami Eurokodu 7, specyfikacją techniczną ISO dotyczącą sondowań CPTU oraz z zagadnieniami związanymi z metodami i rodzajami polowych badań podłoża, wykorzystywanym sprzęcie i jakości badań CPTU. Druga część seminarium miała charakter warsztatowy. Prowadzący, Paweł Jóźwiak – właściciel firmy BAARS, zaprezentował sondę typu CPT TRUCK, omawiając wykonywane czynności  krok po kroku, począwszy od przygotowania sprzętu do badań, aż do interpretacji wyników, uzyskanych w trakcie sondowania.

seminarium CPT_warsztaty terenowe.JPG

[zdj. BAARS]

Państwowy Instytutu Geologiczny - PIB reprezentował na seminarium Jarosław Zawłocki. Wymiana doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu badań CPTU pozwala na podnoszenie kwalifikacji wykonawców sondowań. Dobrze wyszkoleni pracownicy PIG-PIB gwarantują wysoką jakość sondowań statycznych, które będą wykonywane również w ramach realizowanego projekt RID.

Seminarium współorganizowali: mgr inż. Jacek Stanisz (AGH), dr inż. Andrzej Gruchot (UR) oraz mgr Natalia Jóźwiak i mgr Paweł Jóźwiak (BAARS).

 

Autor: mgr Malwina Judkowiak

W dniach 30.11-01.12.2016 r. w Ośrodku Konferencyjnym GDDKiA w Józefowie odbędą się warsztaty organizowane w ramach projektu RID (Nowoczesne metody rozpoznawania podłoża gruntowego w budownictwie). Warsztaty mają na celu prezentację zadań projektu oraz omówienie efektów prac dotyczących realizowanych zadań, a także problemów związanych z dokumentowaniem badań podłoża gruntowego. Ponadto, w trakcie warsztatów zostanie przeprowadzona prezentacja firmy Pagani i Rotadrill, a uczestnicy warsztatów wezmą udział w szkoleniu z zakresu sondowań CPTU.

W dniach 9-10 listopada odbyła się w Krakowie ogólnopolska konferencja VI Konferencja GEOINŻYNIERIA w budownictwie organizowana przez Wydawnictwo INŻYNIERIA, której tematem były zagadnienia związane z branżą geotechniczną, uwzględniające również problematykę technologii wykorzystywanych przy tworzeniu infrastruktury liniowej (drogi, tunele).

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, wygłoszono 32 referaty. Jednym z prelegentów był pracownik PIG-PIB, dr Jacek Kocyła, który wygłosił referat pt. Systemy informacji przestrzennej w realizacjach inwestycji liniowych. W swojej prezentacji zwrócił uwagę na znaczenie wykorzystania zintegrowanych danych geologicznych i systemów informacji przestrzennej w fazach projektowych realizacji inwestycji liniowych. Niezwykle ważną rzeczą przy realizacji różnego typu inwestycji liniowych (drogi, gazociągi, sieci przesyłowe itp.) jest odpowiedni wybór i przygotowanie danych wejściowych (geologicznych, topograficznych i in.)
w celu minimalizacji błędów w projektowaniu, zmniejszeniu ryzyka awarii i katastrof oraz optymalizacji kosztów  inwestycji, szczególnie w początkowych etapach jej realizacji.

dr Jacek Kocyła przedstawia przykłady analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych PIG-PIB
w planowaniu i projektowaniu inwestycji infrastrukturalnych [zdj. Archiwum Wydawnictwo INŻYNIERIA]

Odpowiednio pozyskane, uporządkowane i zweryfikowane dane geologiczne i topograficzne mogą być następnie wykorzystane do cyfrowego przetwarzania za pomocą  zaawansowanych technologicznie systemów oprogramowania GIS,  które zapewniają wszelkie funkcjonalności potrzebne przy projektowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

Systemy oprogramowania umożliwiają także, szczególnie na wstępnych etapach realizacji inwestycji,  przeprowadzenie analiz  występowania potencjalnych kolizji  przestrzennych wynikających z wzajemnego oddziaływania na siebie wybranych elementów geologicznych (rodzaje gruntów, eksploatacja surowców mineralnych, osuwiska, wody podziemne), infrastruktury powierzchniowej (składowiska odpadów, drogi, rurociągi) i ochrony środowiska (obszary Natura 2000, parki krajobrazowe).  Wyniki tego typu analiz prowadzonych w różnych skalach i dla różnych obszarów mogą stanowić uzupełnienie wielu typów dokumentacji powstających w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych.

W referacie zaprezentowane zostały również główne założenia realizowanego projektu RID.

 

Autor: dr Jacek Kocyła