• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

logowpgi

W dniu 18 października 2017 r. podczas 6. Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI) odbyła się sesja informacyjna projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie poświęcona zagadnieniom projektowania badań podłoża gruntowego, stateczności skarp nasypów i wykopów oraz monitoringowi obiektów drogowych.

Sesję poprowadzili prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz dr Edyta Majer, kierownik projektu, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

dsc 7435

Prowadzący sesję projektu RID

Przedstawiciele PIG-PIB realizujący projekt RID wzięli udział w spotkaniu roboczym na budowie najdłuższego tunelu w Polsce. Będący w trakcie realizacji tunel o długości ponad 2 km zlokalizowany jest w okolicy Rabki wzdłuż drogi ekspresowej S7 na tzw. „Zakopiance”. Na tej budowie znajduje się także jeden z poligonów badawczych w projekcie RID.

W ramach spotkania przedstawiciele PIG-PIB oraz GDDKiA zapoznali się z technologią drążenia tunelu oraz wymaganiami technicznymi budowy takich obiektów. Prezentację na temat budowy geologicznej i rozwiązań projektowych przedstawił inżynier Schiavone Felice z firmy Astaldi. Zaprezentowana została metoda ADECO-RS (Analysis of Controlled Deformations in Rock and Soils) polegająca na analizie kontrolowanych odkształceń w ośrodku skalnym/gruntowym w trakcie budowy. W ramach wizyty zaprezentowany został także postęp prac drążeniowych bezpośrednio w tunelu.

budowa tunelu.jpg

Spotkanie robocze na budowie najdłuższego tunelu w Polsce [zdj. M. Sokołowska]

 

Autor: dr Marta Sokołowska

Druga edycja Warsztatów Geologii Inżynierskiej odbyła się w dniach 6-7 kwietnia w budynku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Organizatorem konferencji byli Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH), we współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Oddziałem Małopolskim Polskiego Komitetu Geotechniki. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był mgr inż. Jacek Stanisz. Celem warsztatów była integracja środowiska związanego z geologią inżynierską oraz wymiana doświadczeń i prezentacja realizowanych projektów. Tematyka warsztatów dotyczyła prawnych aspektów dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, wykonywania i interpretacji badań gruntu oraz przykładowych rozwiązań projektowych w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie.

Przedstawiciele PIG-PIB po raz kolejny mieli okazję zaprezentować możliwości korzystania z danych geologicznych gromadzonych i udostępnianych w ramach państwowej służby geologicznej oraz podkreślić jak ważne jest rozpoznanie podłoża w procesie inwestycyjnym. W przerwach pomiędzy sesjami, przedstawiciele PIG-PIB prezentowali uczestnikom sposób korzystania z przeglądarki GeoLOG oraz możliwości pozyskania i przeglądania danych zgromadzonych w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich. Wyjaśniali także jak ważne jest rozpoznanie podłoża w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu przestrzenią podziemną miast. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

promocja_stoisko.JPG

Przedstawiciele PIG-PIB promują projekt RID, zachęcają do korzystania
z danych geologicznych i zapraszają na 6 Sympozjum Współczesne
Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce [zdj. M. Sokołowska]

W sesji dotyczącej przykładowych rozwiązań projektowych w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie, kierownik projektu dr Edyta Majer przedstawiła dotychczasowe rezultaty projektu "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie", realizowanego
w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych.

dr Edyta Majer prezentuje rezultaty projektu " Nowoczesne metody
rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie" [zdj. M. Sokołowska]

Dyskusje wśród uczestników warsztatów wywołały wystąpienia dotyczące aspektów prawnych dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Szczególnie gorąco rozprawiano o i możliwych zmianach w prawie, które miałyby usprawnić proces inwestycyjny.

Udział w II Warsztatach Geologii Inżynierskiej był także okazją do zaproszenia uczestników na organizowane w dniach 17-21 października 2017 r. 6 Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, którego tematem przewodnim są nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie.

Fotorelacja z Warsztatów jest dostępna na stronie organizatorów.

 

Autorzy: dr Marta Sokołowska i mgr Malwina Judkowiak

PIG-PIB rozpoczął na poligonach testowych prace badawcze, konieczne do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża na potrzeby drogownictwa.

Zakres badań na poligonach badawczych przewiduje wykonywanie:

- otworów badawczych różnymi metodami wiertniczymi;

- zestawu sondowań (CPTU, SDMT, FVT, DP);

- badań geofizycznych (ERT, GCM, SE, MASW, STR);

- badań laboratoryjnych gruntów i skał;

- pomiarów geodezyjnych;

- badań teledetekcyjnych.

Pierwsze prace rozpoczęto na poligonie testowym w Leszczach, założeniem którego jest walidacja geofizycznych metod sejsmiki otworowej w dowiązaniu do badań laboratoryjnych. Otwory po wykonaniu i opróbowaniu do badań laboratoryjnych zostaną odpowiednio przygotowane do prześwietleń sejsmicznych, wykonywanych w celu opracowania metodyki oceny parametrów sztywności podłoża.

IMG_0780.JPG

Prace terenowe na poligonie testowym w Leszczach [zdj. M. Sokołowska]

Wykonawcą wierceń, wyłonionym w procesie przetargowym jest Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze Pawlak. Dozór geologiczny prowadzą uprawnieni geolodzy z Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko, PIG-PIB.

 

Autorzy: dr Marta Sokołowska i mgr Malwina Judkowiak

 

W Wiśle, w dniach 7-10 marca 2017 roku w odbyły się XXXII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, na których przedstawiciele PIG-PIB prezentowali potencjał merytoryczny w zakresie oceny warunków podłoża gruntowego dla różnego rodzaju inwestycji. W warsztatach wzięli udział projektanci, przedsiębiorstwa wykonujące badania geologiczne, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, jednostki naukowe, firmy wykonawcze oraz inwestorzy. W trakcie warsztatów dyskutowano na temat jakości badań podłoża m in. w drogownictwie.

Oprócz obrad prowadzonych w 10 sesjach tematycznych  dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawowe, na których swój potencjał zaprezentowało niemal 40 firm z różnych branż budowlanych. Na jednym ze stoisk Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy miał możliwość przedstawienia baz danych i map przydatnych do oceny warunków w podłożu. Na stoisku zaprezentowano możliwość wykorzystania danych zgromadzonych w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) on-line. Udzielano także informacji na temat dotychczasowej realizacji prac w ramach projektu RID „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

RID na WPPK 2017.jpg

Dyrektor ds. służby geologicznej i kierownik projektu RID Edyta Majer
oraz Alicja Lewandowska na stoisku udzielają informacji na temat
projektu RID [zdj. M. Sokołowska]

 

Więcej informacji o udziale PIG-PIB w warsztatach znajdą Państwo w aktualnościach na stronie PIG-PIB.

 

Autor: dr Marta Sokołowska

 

W dniu 8 listopada 2016 roku w Krakowie odbyło się seminarium naukowo-techniczne nt. „Badania podłoża gruntowego sondą statyczną – sprzęt, jakość, interpretacja”. Organizatorem seminarium byli Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polski Komitet Geotechniki o. Małopolski, firma BAARS oraz Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (WGGiOŚ, AGH) i Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki (WIŚiG, UR).

seminarium CPT_wyklady.JPG

[zdj. BAARS]

Seminarium zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, audytoryjnej, dr inż. Bartłomiej Czado zapoznał uczestników seminarium z prawnymi wymogami Eurokodu 7, specyfikacją techniczną ISO dotyczącą sondowań CPTU oraz z zagadnieniami związanymi z metodami i rodzajami polowych badań podłoża, wykorzystywanym sprzęcie i jakości badań CPTU. Druga część seminarium miała charakter warsztatowy. Prowadzący, Paweł Jóźwiak – właściciel firmy BAARS, zaprezentował sondę typu CPT TRUCK, omawiając wykonywane czynności  krok po kroku, począwszy od przygotowania sprzętu do badań, aż do interpretacji wyników, uzyskanych w trakcie sondowania.

seminarium CPT_warsztaty terenowe.JPG

[zdj. BAARS]

Państwowy Instytutu Geologiczny - PIB reprezentował na seminarium Jarosław Zawłocki. Wymiana doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu badań CPTU pozwala na podnoszenie kwalifikacji wykonawców sondowań. Dobrze wyszkoleni pracownicy PIG-PIB gwarantują wysoką jakość sondowań statycznych, które będą wykonywane również w ramach realizowanego projekt RID.

Seminarium współorganizowali: mgr inż. Jacek Stanisz (AGH), dr inż. Andrzej Gruchot (UR) oraz mgr Natalia Jóźwiak i mgr Paweł Jóźwiak (BAARS).

 

Autor: mgr Malwina Judkowiak