Konferencja naukowo - szkoleniowa "Od podnóża Tatr po brzeg Karpat... Współczesne wyzwania kartografii geologicznej"

Download as iCal file
From Tuesday, 17 September 2019
To Friday, 20 September 2019
Location 
Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, ul. Skrzatów 1, Kraków
Contact 
Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

  pdf KOMUNIKAT 3 (2.08 MB)

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo - szkoleniowej „Od podnóża Tatr po brzeg Karpat - współczesne wyzwania kartografii geologicznej" organizowanej przez Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach konferencji odbędą się sesja referatowa i posterowa (17 września) oraz trzydniowa sesja terenowa (18, 19 i 20 września). Celem sesji terenowych jest zaprezentowanie odsłonięć geologicznych na terenie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych, których utwory dokumentują procesy i zjawiska sedymentacyjne oraz tektoniczne pozwalające odtworzyć genezę górotworu Karpat.

Konferencja jest przeznaczona głównie dla geologów, kartografów, pracowników przedsiębiorstw geologicznych i firm naftowych. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodych adeptów geologii oraz doktorantów i studentów.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Sesja naukowa:

17 września 2019 r. (wtorek), Oddział Karpacki PIG-PIB, Kraków, ul. Skrzatów 1

Sesja terenowa:

18, 19 i 20 września 2019 r. (środa, czwartek, piątek). Miejsce zakwaterowania podczas sesji terenowej: Hotel Szczawnica Park Resort & SPA, ul. Główna 25, Szczawnica (www.szczawnica-park.pl)

partner esri

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 (wtorek, 17.09.2019 r.)

Sesja naukowa

 • referat: 20 min (+ 5 min. na dyskusję)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników (dodatkowo podczas przerw między sesjami)
9.00-9.15 Otwarcie konferencji
9.15-9.45 Wprowadzenie w zagadnienia konferencji – Leszek Jankowski
9.45-10.00 Przerwa kawowa
10.00-10.25 Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat Zachodnich: od analizy form rzeźby do reinterpretacji budowy geologicznej – Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski
10.25-10.50 Rozwój geodynamiczny Karpat na przykładzie omówienia budowy geologicznej na linii Uście Gorlickie – Gorlice - Strzeszyn – Jaromir Probulski
10.50-11.15 Drogi migracji węglowodorów – Grzegorz Leśniak
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-11.55 Analiza materii organicznej w świetle ultrafioletowym jako nowe źródło informacji na temat środowiska sedymentacji osadów powstających w warunkach anoksycznych na przykładzie warstw menilitowych – Anna Filipek, Marcin Barski, Anna Wysocka, Leszek Jankowski
11.55-12.20 Kompilacja wyników badań paleotermicznych z analizą anomalii radonowych jako narzędzie w kartografii geologicznej – przykłady z Karpat Zachodnich - Sylwia Kowalska, Leszek Jankowski, Jaromir Probulski, Rafał Skupio, Marek Dohnalik
12.20-12.45 Doniesienia mineralogiczno – geochemiczne a nowe wyzwania badawcze – Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
12.45-13.30 Lunch
13.30-13.55 Geneza, sedymentacja i ewolucja strukturalna basenu orawskiego – Maciej Łoziński, Anna Wysocka, Mirosław Ludwiniak, Michał Śmigielski
13.55-14.20 Nannoplankton wapienny i otwornice z serii skałkowej w rejonie Zaskala w nowym spojrzeniu na genezę i rozwój pienińskiego pasa skałkowego (jednostka złatniańska) – Małgorzata Jugowiec, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło
14.20-14.45 Wsparcie realizacji zadań związanych z geologią za pomocą oprogramowania ArcGIS. Panel operacyjny z mapą oraz aplikacje mobilne do pracy w terenie – Karolina Karpisz, Tomasz Letmański
14.45-15.00 Zakończenie sesji naukowej
15.30-16.00 Zbiórka uczestników sesji terenowej i wyjazd do bazy noclegowej w Szczawnicy
20.00 Uroczysta kolacja (Hotel Szczawnica Park Resort & SPA)

 

Sesja posterowa (17.09.2019 r.)

 • postery: prezentacja od godz. 9 - 15 (dyskusja w trakcie przerw między sesjami)

 1. Profil serii śląskiej w zachodniej części Małego i Średniego Grojca – Martyna Czarny

 2. Osady zbiorników osuwiskowych jako źródło danych paleoekologicznych i paleoklimatycznych – Wojciech Granoszewski, Justyna Ryłko

 3. Uwagi dotyczące rozwoju i pozycji stratygraficznej osadów formacji menilitowej w rej. Kobielnika k. Wiśniowej (polskie Karpaty Zewnętrzne) – Urszula Hara, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło

 4. Generalizacja litologiczna Karpat na potrzeby badań podatności na ruchy masowe – Aneta Janeczek, Anna Ochmańska, Marta Walatek, Tomasz Malata

 5. Nannoplankton wapienny i otwornice z serii skałkowej w rejonie Zaskala w nowym spojrzeniu na genezę i rozwój pienińskiego pasa skałkowego (jednostka złatniańska) – Małgorzata Jugowiec, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło

 6. Przestrzenna zmienność właściwości fizyko-mechanicznych skał klastycznych - Dominik Łukasiak, Paweł Łukaszewski

 7. Mapa geomorfologiczna masywu Babiej Góry 1:10 000 (Polska, Słowacja) – Piotr Kłapyta

 8. Peperyty najwcześniejszej kredy (berias) w jednostkach wulkanogeniczno - osadowych ukraińskich Karpat (na tle historii badań Gór Czywczyńskich przez polskich geologów) – Michał Krobicki

 9. Wyniki wiercenia Krajno PIG-1 – Paweł Kuć, Piotr Lenik, Sylwester Salwa, Jakub Bazarnik

 10. Mikroskamieniałosci z formacji istebniańskiej: stratygrafia i środowisko depozycji na przełomie kredy i paleogenu (polskie Karpaty zachodnie) – Andrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Piotr Nescieruk, Piotr Strzeboński

 11. Osuwiska w polskich Karpatach w ujęciu statystycznym na podstawie wyników projektu SOPO – Zespół realizujący projekt SOPO

 

Dzień 2, 3, 4 (18-20.09.2019 r., sesja terenowa)

18.09.2019 r. (środa)

 • Rejon dorzecza Wielkiego Rogoźnika:
  prezentowana problematyka: Kompleksy chaotyczne (m.in. pot. Trawny) oraz zakończenie sedymentacji w tym rejonie Karpat
 • Rejon potoku Grajcarek:
  prezentowana problematyka: Melanże tektoniczne oraz tzw. „warstwy ze Sztolni”

19.09. 2019 r. (czwartek)

 • Rejon Babiogórski (dolina Skawicy):
  prezentowana problematyka: Postoorogeniczne etapy rozwoju tektonicznego Karpat; ekstensja orogeniczna w Karpatach oraz etap przesuwczości; nowe ujęcie problemów geomorfologii Karpat
 • Rejon Karpat brzeżnych
  prezentowana problematyka: Melanże tektoniczne strefy brzegowej, problem tzw. jednostki podśląskiej


20.09.2019 r. (piątek)

 • Rejon Nowego Rybia
  prezentowana problematyka: Problemy jednostki podśląskiej, facje brzegowe basenu Karpat
 • Pieninki Skrzydlańskie
  prezentowana problematyka: Zagadnienia geomorfologii strefy lanckorońsko-żegocińskiej
 • Rejon Wiśniowej
  prezentowana problematyka: Kompleksy chaotyczne rejonu okna tektonicznego Wiśniowej

Powrót do Krakowa w godz. 15.00-16.00

WAŻNE TERMINY

 • rejestracja uczestnictwa do 5.09.2019 r.*
 • ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 5.08.2019 r.
 • III komunikat do 5.09.2019 r.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji uczestników sesji terenowej ze względu na ograniczone możliwości transportu i bazy noclegowej.

KOSZT KONFERENCJI

Całkowity koszt udziału w konferencji (sesja naukowa i sesja terenowa):

 • 1500,00 zł (brutto),
 • 1400,00 zł (brutto) - studenci, doktoranci.

Pełna opłata konferencyjna obejmuje koszty cateringu podczas sesji naukowej (przerwy kawowe, lunch) oraz koszty udziału w sesji terenowej (transport, 3 noclegi, wyżywienie oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 17.09.2019 r.).

Dodatkowo ustalono odrębny koszt udziału tylko dla uczestników sesji naukowej na kwotę 150,00 zł (brutto) płatną do 30.08.2019 r.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:
GETIN NOBLE BANK S.A.: 38 1560 0013 2234 7059 4000 0005, z tytułem wpłaty obejmującym imię i nazwisko uczestnik.

UWAGA! OSTATECZNY TERMIN WNIESIENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ – 30.08.2019 r.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Konferencja jest organizowana w ramach projektu: Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych regionach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW. Materiały konferencyjne obejmą treść wystąpień poruszających problematykę konferencji, w tym także komunikaty dotyczące badań prowadzonych na obszarze Karpat w Oddziale Karpackim PIG - PIB. Ukażą się one w dedykowanym dla uczestników Przewodniku do wycieczek terenowych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

  document FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (52 KB)

 

Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą przesłania formularza zgłoszeniowego
na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub faksem na numer 12 29013 88

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Leszek Jankowski, prof. PIG-PIB (przewodniczący)
 • dr Andrzej Szydło
 • dr Małgorzata Jugowiec
 • dr Małgorzata Garecka
 • dr Wojciech Granoszewski

KONTAKT

dr Andrzej Szydło
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
tel. 12 29013 82
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logo nfosgw dofinansowanie Konferencja jest organizowana w ramach projektu: Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych regionach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, i jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW.