Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego –PIB

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określa  ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.  o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”.

 2. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności  w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej.

 3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 4. Prawo do udostępnianych informacji przysługuje Skarbowi Państwa. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy udostępnia te informacje wykonując zadania państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej.

 5. Do udostępnionych produktów, które:
  • posiadają cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), zastosowanie mają przepisy tej ustawy;
  •  stanowiących bazy danych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

 6. Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów Ustawy.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Użytkownik wykorzystujący informacje uzyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego jest zobowiązany do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  • w przypadku, gdy uzyskane informacje stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poinformowania o nazwisku i imieniu autora utworu, pełnym tytule utworu, roku opracowania (i druku) utworu, oraz dacie i sposobie pozyskania informacji z PIG-PIB;
  • w przypadku gdy uzyskane informacje stanowią bazę danych, użytkownik wykorzystujący takie informacje korzysta z nich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 2. Użytkownik dokonujący przetworzenia informacji uzyskanej z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego jest obowiązany do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli we fragmentach to w jakich. Informacja o przetworzeniu musi zawierać pełne dane co do zakresu przetworzenia oraz informacje wskazane w ust. 1 powyżej. Przetwarzanie informacji będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, następuje zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś baz danych zgodnie z ustawą o ochronie baz danych. Ponadto użytkownik, który przetworzy informacje uzyskane z PIG-PIB niezależnie od warunków określonych w zdaniach poprzednich, zobowiązany jest do poinformowania odbiorcy/odbiorców w formie pisemnej o pełnej treści warunków wykorzystywania informacji, w szczególności w dotyczących zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z poszczególnych baz danych PIG-PIB, m.in. dotyczące dokładności oraz przeznaczenia danych w nich gromadzonych, znajdują się na stronach internetowych poświęconych tym bazom, np. dla bazy MIDAS https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/midas/zrodlo_danych.

 4. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wykorzystanie informacji niezgodne z ich przeznaczeniem, standardem i szczegółowością, błędną interpretacją i/lub niewłaściwym przetwarzaniem informacji,
  • techniczne uwarunkowania, błędy techniczne i merytoryczne lub straty finansowe związane z korzystaniem z uzyskanych od PIG-PIB plików za pomocą oprogramowania podmiotu lub odbiorcy końcowego,
  • dalsze udostępnienie informacji przez użytkowników powtórnie je wykorzystujących podmiotom trzecim,
  • przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
  • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 5. Niniejsze warunki wykorzystywania informacji, stanowią ofertę, w rozumieniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w odniesieniu do informacji udostępnionych:
  1. w systemie teleinformatycznym PIG-PIB;
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIG-PIB;
  3. w centralnym repozytorium informacji publicznej.

Wykorzystywanie informacji udostępnionych w sposób, o którym mowa wyżej, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty.

W odniesieniu do informacji udostępnionych na wniosek o udostępnienie informacji, niniejsze warunki wykorzystywania informacji stanowią ofertę wraz z informacją o wysokości opłat za przygotowanie i przekazanie informacji.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 1. Informacja sektora publicznego będąca w posiadaniu PIG-PIB jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

 2. Zgodnie z art. 18 Ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 3. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się:
  • koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie (koszty kopiowania informacji, materiałów zużytych do kopiowania, przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną);
  • inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji (np. koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie);
  • łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego  wykorzystania w określony sposób lub w określonej formie.

 4. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API.

 5. Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Dyrektora PIG-PIB w sprawie zasad udostępniania informacji. Pobierane opłaty wpływają na konto PIG-PIB prowadzone w PKO Bank Polski nr 11 1020 1042 0000 8702 0504 1811.

 6. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK

 1. W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona w systemie teleinformatycznym PIG-PIB, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIG-PIB lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, wnioskodawca składa wniosek zawierający w szczególności:
  • nazwę podmiotu zobowiązanego;
  • informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
  • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 2. Wypełniony wniosek należy złożyć:
  • forma papierowa – do   Kancelarii ogólnej PIG-PIB pokój 1 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4 00-796 Warszawa
  • forma elektroniczna: mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej PIG-PIB na platformie ePUAP.

 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 5. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

 1. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym Ustawą, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.) z tym, że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.