Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego –PIB

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określa  ustawa z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zwana dalej „Ustawą”.
 2. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej .
 3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego. Powyższa informacja może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 4. Prawo do udostępnianych informacji przysługuje Skarbowi Państwa. Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy udostępnia te informacje wykonując zadania państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej.
 5. Do udostępnionych produktów, które:
  1. posiadają cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666), zastosowanie mają przepisy tej ustawy;
  2.  stanowiących bazy danych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 128 poz. 1402)
 6. Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów Ustawy .

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

  1. Podmiot wykorzystujący informacje uzyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego jest zobowiązany do:
   1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
   2. w przypadku gdy uzyskane informacje stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zobowiązany poinformować o nazwisku i imieniu autora utworu, pełnym tytule utworu, roku opracowania (i druku) utworu, oraz dacie i sposobie pozyskania informacji z PIG-PIB;
   3. w przypadku gdy uzyskane informacje stanowią bazę danych, podmiot wykorzystujący takie informacje korzysta z z nich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
  2. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji uzyskanej z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego jest obowiązany do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli we fragmentach to w jakich. Informacja o przetworzeniu musi zawierać pełne dane co do zakresu przetworzenia oraz informacje wskazane w ust 1 powyżej. Przetwarzanie informacji będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, następuje zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś baz danych zgodnie z ustawą o ochronie baz danych. Ponadto podmiot, który przetworzy informacje uzyskane z PIG-PIB niezależnie od warunków określonych w zdaniach poprzednich, zobowiązany jest do poinformowania odbiorcy/odbiorców w formie pisemnej o pełnej treści warunków wykorzystywania informacji, w szczególności w dotyczących zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego;
  3. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. wykorzystanie informacji niezgodne z ich przeznaczeniem, standardem i szczegółowością, błędną interpretacją i/lub niewłaściwym przetwarzanie informacji; Szczegółowy opis udostępnianych informacji dostępny jest w katalogu produktów informacyjnych PIG-PIB,
   2. techniczne uwarunkowania, błędy techniczne i merytoryczne lub straty finansowe związane z korzystaniem z uzyskanych od PIG-PIB plików za pomocą oprogramowania podmiotu lub odbiorcy końcowego,
   3. dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące podmiotom trzecim,
   4. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
   5. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
  4. Niniejsze warunki wykorzystywania informacji, stanowią ofertę, w rozumieniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w odniesieniu do informacji udostępnionych:
   1. w systemie teleinformatycznym PIG-PIB
   2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIG-PIB
   3. w centralnym repozytorium informacji publicznej.
   Wykorzystywanie informacji udostępnionych w sposób, o którym mowa wyżej, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty.
   W odniesieniu do informacji udostępnionych na wniosek o udostępnienie informacji, niniejsze warunki wykorzystywania informacji stanowią ofertę wraz z informacją o wysokości opłat za przygotowanie i przekazanie informacji.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 1. Informacja sektora publicznego będąca w posiadaniu PIG-PIB jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.
 2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się:
  1.  koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie (koszty kopiowania informacji, materiałów zużytych do kopiowania, przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną);
  2. inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji (np. koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie)
  3. łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
 4. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 5. Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Dyrektora PIG-PIB w sprawie zasad udostępniania informacji. Pobierane opłaty wpływają na konto PIG-PIB prowadzone w Getin Noble Bank SA nr 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001.
 6. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK

 1. W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona w systemie teleinformatycznym PIG-PIB , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIG-PIB lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, wnioskodawca składa wniosek zawierający w szczególności:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 2. Wypełniony wniosek należy złożyć:
  1. forma papierowa – do   Kancelarii ogólnej PIG-PIB pokój 1 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4 00-796 Warszawa
  2. forma elektroniczna: mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej PIG-PIB na platformie ePUAP.
 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

 1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub decyzji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym Ustawą, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz.718) z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.