Status prawny Instytutu

Państwowy Instytut Geologiczny został utworzony w Warszawie w 1919 roku.

Rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2009 r. Rada Ministrów nadała Państwowemu Instytutowi Geologicznemu status państwowego instytutu badawczego (Dz.U. Nr 45, poz.363).

Instytut działa na podstawie:   

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)
  3. uchwały Rady Ministrów nr 391 z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Geologicznego (M.P. Nr A-65, poz. 995)
  4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 363)
  5. statutu Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego nadanego przez Ministra Środowiska 10 stycznia 2018 r.

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000122099.

 

 

za treść odpowiada Adam Kordas