pdf Strategia rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektywą do roku 2030

„Strategia rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektywą do roku 2030” została opracowana przez kilkunastoosobowy zespół ekspertów Instytutu, reprezentujących różne obszary geologii.

Dokument wyznacza cele strategiczne i wskazuje główne obszary badań i prac oraz kluczowe zadania w nawiązaniu do potrzeb społeczeństwa, wynikające z rozwoju gospodarczego kraju. "Strategia..." określa ramy dla podejmowanych decyzji, dzięki czemu Instytut będzie w mógł kreować nowe działania, zabiegać o partnerów biznesowych i naukowych, a także pozyskiwać nowe środki dla planowanych projektów. Celem "Strategii..." jest również konsolidacja i integracja pracowników Instytutu.

Kluczowymi przesłankami do opracowania dokumentu były uwarunkowania zewnętrzne w kontekście możliwości, wyzwań i roli, jaką Instytut pełni i ma pełnić w przyszłości. Uwzględniono także zapisy dokumentów szczebla krajowego, mające strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki, w tym w sferze transformacji energetycznej.

„Strategia...” składa się z 8 rozdziałów. W pierwszej części przedstawiono cel i zakres dokumentu, uwarunkowania zewnętrzne, podstawowe informacje o obecnie prowadzonej działalności Instytutu oraz misję i wizję działania. W dalszej części przedstawiono 3 główne, przenikające się pola działań, stanowiące filary przyszłego rozwoju Instytutu: Energię, Surowce i Środowisko. Wokół nich koncentruje się 5 celów strategicznych i wspierające ich wdrażanie 40 celów szczegółowych, a także planowane kierunki działań i zadania.  Wyznaczono 14 obszarów tematycznych, uznając je za najistotniejsze dla rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w perspektywie do 2030 roku.

Dokument otwiera się nowym oknie przeglądarki: pdf Strategia rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektywą do roku 2030 (10.15 MB)

 

Dokument otwiera się nowym oknie przeglądarki: pdf Cele strategiczne wyznaczone w "Strategii rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektywą do roku 2030" (910 KB)