MINERALOGIA I PETROGRAFIA

grafika ilustracyjna


Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi specjalistyczne (mineralogiczne i petrograficzne) badania różnego rodzaju próbek m.in:  

  • geologicznych (skały, rudy, minerały) 
  • środowiskowych (gleby, osady, odpady, produkty organiczne stałe) 
  • przemysłowych  (kamienie budowlane i drogowe, surowce przemysłu: chemicznego, ceramicznego, hutniczego i szklarskiego) 
  • archeologicznych 
  • medycznych
  • kosmetycznych

 OFERTA

» Badania inkluzji fluidalnych

» Katodoluminescencja

» Litologiczno-teksturalne badania mineralnych osadów czwartorzędowych

» Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza

» Mikroskopia optyczna w świetle odbitym

» Mikroskopia optyczna w świetle spolaryzowanym

» Petrologia węgla i rozproszonej materii organicznej

» Preparatyka mikroskopowa, przygotowanie próbek skalnych