Troszcząc się o wody podziemne, będące najlepszym źródłem wody pitnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Hydrogeologów (IAH) od lat podejmuje szereg inicjatyw, by upowszechnić wiedzę na temat zasobów wód podziemnych, ich zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony. Stowarzyszenie zrzesza naukowców, inżynierów, zarządców wód i innych specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wód podziemnych. W 2021 r. IAH zorganizowało aż dwa kongresy: w sierpniu 2021 r. odbył się 47. kongres IAH w São Paulo w Brazylii, a we wrześniu 2021 r. 48. kongres IAH w Brukseli w Belgii.

W dniach 6-14 grudnia 2021 roku w Kingston na Jamajce odbyła się 26 Sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA). Po dwuletniej przerwie w bezpośrednich spotkaniach Rada i Zgromadzenie ISA spotkały się ponownie w trybie hybrydowym, aby kontynuować prace związane z zarządzaniem zasobami złóż głębokomorskich znajdującymi się na dnie oceanów obszarów poza jurysdykcją państwową. Spotkanie było podsumowaniem prac prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch latach w formie korespondencyjnej, a zgodnie z przyjętymi zasadami decyzje podjęte zdalnie wymagały zatwierdzenia na spotkaniu osobistym. Polska od 2018 roku posiada kontrakt na poszukiwanie siarczków masywnych na Oceanie Atlantyckim, zatem uczestniczenie w Sesjach ISA i wpływ na decyzje Organizacji jest dla naszego kraju szczególnie ważny.

W dniach 9-10 listopada 2021 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszy etap prac projektu EU-WATERRES "Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych" (numer projektu 2018-1-0137). W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczestników z pięciu krajów - Polski, Norwegii, Łotwy, Estonii i Ukrainy, reprezentujących instytucje partnerskie oraz  podmioty i organizacje zainteresowane wynikami projektu.  Projekt finansowany jest z funduszy EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

24 listopada 2021 r. w stołecznym Ułan Bator podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) oraz Państwową Służbą Geologiczną Mongolii (NGS). Współpraca ma obejmować m.in.: prowadzenie wspólnych badań i projektów dotyczących rozpoznawania, dokumentowania i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, surowców krytycznych (w szczególności pierwiastków ziem rzadkich i metali), datowania skał, badań izotopowych, wymiany ekspertów i wizyt naukowców, jak również zdobywania stopni naukowych przez mongolskich geologów w Polsce. Wspólne działania skupią się na geologii regionalnej, tektonice, ocenie zasobów surowców mineralnych, kartografii geologicznej, geoinformacji, bazach danych, geozagrożeniach i badaniach geotermalnych. Umowę po stronie PIG-PIB ratyfikował zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński, natomiast z ramienia NGS dyrektor Oidov Chuluun. Porozumienie zostało przyjęte z dużą aprobatą zarówno przez Ministerstwo Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Mongolii, jak i polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

4 listopada 2021 r. miała miejsce oficjalna wizyta przedstawicieli Uzbekistanu w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB. 

Rozpoznanie funkcjonowania globalnego systemu w przeszłości geologicznej jest głównym celem projektu pn. “Integrated Understanding of Early Jurassic Earth System and Timescale” (akronim “JET”). Badania prowadzone są w ramach Międzynarodowego Programu Wierceń Kontynentalnych (ICDP - International Continental Drilling Programme) przy wsparciu Brytyjskiej Rady Badań Środowiska Naturalnego (NERC - Natural Environment Research Council of United Kingdom). W pracach zespołu naukowców z całego świata bierze udział przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB prof. dr. hab. Grzegorz Pieńkowski. Projekt jest wspierany przez Narodowe Centrum Nauki i PIG-PIB w ramach zadania prowadzonego przez Profesora Alfreda Uchmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przez PIG-PIB w ramach środków statutowych przeznaczonych na publikacje i współpracę międzynarodową.

Za nami kolejna edycja konferencji INHIGEO, zorganizowanej po raz pierwszy w formule on-line. Podczas wydarzenia przedstawiono rekordową liczbę referatów, a prelegenci z prawie każdego zakątka świata zaprezentowali bogaty tematycznie przekrój historii nauk geologicznych. Tak w wielkim skrócie można zreferować przebieg 46 Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych, która odbyła się w dniach 19-22 lipca 2021 roku w pięknych wnętrzach Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie. Polska po raz pierwszy była gospodarzem konferencji INHIGEO.