W ramach współpracy z Society of Exploration Geophysicists geolodzy z PIG-PIB i AGH nauczali międzynarodowe grono studentów, jak wykorzystać metody geofizyczne do rozpoznawania podziemnych struktur. Za poligon badawczy posłużyła XVI-wieczna twierdza Srebrna Góra na Dolnym Śląsku.

W dniu 12.09.2016 r. rozpoczęła się w Gdańsku międzynarodowa konferencja naukowa The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology – The Baltic 2016, zorganizowana przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Uczestniczą w niej naukowcy ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

Tysiące geologów, przedsiębiorców i naukowców przyjechało do RPA na 35. Międzynarodowy Kongres Geologiczny. Wśród nich są także pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego. Kongres odbywa się co 4 lata i jest najważniejszym wydarzeniem w świecie nauk o Ziemi.

Nowe porozumienie o współpracy między służbami, podpisane w czerwcu 2016 r., stało się impulsem do zintensyfikowania prac na rzecz wspólnych projektów. Geolodzy zgodnie postanowili, że najpierw skoncentrują swoje działania na zagadnieniach związanych z rozwojem geoturystyki na pograniczu obu państw.

Porozumienie potwierdza zainteresowanie obu stron współpracą aż w 9 obszarach priorytetowych, a także wymianą ekspertów i wspólnym udziałem w realizacji projektów unijnych i międzynarodowych.

Współpraca w ramach centrum ma się przyczynić do rozwoju nowych metod ujmowania metanu, poprawy bezpieczeństwa kopalń i ich rentowności, a także redukcji emisji metanu do atmosfery i zagospodarowania go jako surowca energetycznego.

 

Omówiono wspólne projekty na rok 2017 i lata następne w związku z podpisywaną obecnie wieloletnią umową o współpracy pomiędzy MNiSW RP i Ministerstwem Nauki i Oświaty Ukrainy oraz doprecyzowano uzgodnienia ramowej umowy o współpracy naukowo-badawczej między naszymi instytucjami, zawartej w dniu 30.03.2016 r.

Eksperci z obu państw uzgodnili już metodykę prac i pierwsze etapy działań. 

Zadaniem tej grupy ma być wspólny monitoring wód podziemnych w rejonach przygranicznych Polski i Słowacji oraz rozwiązywanie problemów wynikających ze zwiększającego się poboru wód podziemnych.

Podczas spotkania w Państwowym Instytucie Geologicznym eksperci z obu krajów uzgodnili ramowy program współpracy dotyczący ochrony i eksploatacji zasobów wód podziemnych w przygranicznej strefie wzdłuż dolin Odry i Nysy.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przedstawiciele Nigerii już trzykrotnie wizytowali Państwowy Instytut Geologiczny. Wydarzeniem najwyższej rangi była czerwcowa wizyta Jego Królewskiej Mości Shehu Usmana Chindo Yamusy III, emira Keffi w środkowej Nigerii.

12 miniJest to 5-letnie porozumienie ramowe. Zostało ono zawarte przy wsparciu ministerstw środowiska obu krajów. Obecnie trwają przygotowania do sporządzenia aneksów precyzujących zakresy współpracy w wyznaczonych kierunkach priorytetowych.