Pracownik PIG-PIB nowym przewodniczącym Grupy Roboczej Beriasu

Mamy zaszczyt poinformować, że 18 listopada 2020 r. dr hab. Jacek Grabowski, profesor Instytutu został powołany na ważne stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej Beriasu, działającej w ramach międzynarodowej Podkomisji ds. Stratygrafii Kredy. Podkomisja zajmuje się standaryzacją wydzieleń stratygraficznych systemu kredowego, koordynuje działalność grup roboczych poszczególnych pięter oraz zatwierdza kryteria definiowania ich granic oraz profile stratotypowe interwałów granicznych.

Głównym celem działalności Grupy Roboczej Beriasu jest obecnie formalne zdefiniowanie granicy stratygraficznej pomiędzy jurą i kredą oraz zaproponowanie profilu stratotypowego (GSSP).

Dr hab. J. Grabowski pracuje w PIG-PIB od 1994 r (wcześniej był zatrudniony w Instytucie Paleobiologii PAN i na Wydziale Geologii UW). Jest specjalistą od paleomagnetyzmu i magnetostratygrafii. Ostatnio zajmuje się integracją różnorodnych danych stratygraficznych (bio-, magneto-, chemo- i klimatostratygrafii) w górnej jurze i dolnej kredzie. Jest autorem lub współautorem 59 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, kierownikiem 10 projektów finansowanych przez KBN i NCN. W latach 2008-2013 był redaktorem naczelnym Przeglądu Geologicznego, w latach 2013-2017 - kierownikiem programu Zmiany Klimatu i Środowiska, a w latach 2017-2018 kierował Zakładem Geologii Regionalnej i Naftowej.

Serdecznie gratulujemy objęcia prestiżowej funkcji!

Dr hab. Jacek Grabowski, prof. Instytutu

Dr hab. Jacek Grabowski, profesor Instytutu

Zobacz też: PIG-PIB bierze udział w ustalaniu światowego wzorca dla granicy jura/kreda